Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAIS-n305-2-ZD-6
  Nazwa: Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biofizyka
Kierunki do
wyboru:
biofizyka biofizyka molekularna
Jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, biofizyka molekularna
Drugi rok, biofizyka molekularna
Trzeci rok, biofizyka molekularna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na biofizyce
Licencjat na biofizyce
Uprawnienia zawodowe:

-

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- dysponuje wiedzą z matematyki (w tym z algebry i analizy matematycznej) pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w biofizyce;

- dysponuje wiedzą z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym;

- dysponuje wiedzą z zakresu podstaw metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego pozwalającą na ich stosowanie w życiu codziennym i zawodowym;

- dysponuje wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej;

- dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na zastosowanie w analizie zjawisk zachodzących w organizmach żywych i układach biologicznych;

- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu medycyny, niezbędną do zastosowań w biofizyce molekularnej lub fizyce medycznej;

- dysponuje podstawową wiedzą na temat metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie;

- dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie biofizyki molekularnej lub w zakresie fizyki medycznej;

- dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów biologicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym;

- dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną;

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biofizyki molekularnej lub fizyki medycznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w biofizyce, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu biofizyki;

- posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizycznych i chemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń;

- posiada umiejętność stosowania metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego w życiu codziennym i zawodowym;

- posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biologii molekularnej i wykorzystania prostych procesów biologicznych w biofizyce molekularnej lub w fizyce medycznej;

- posiada rozszerzone umiejętności w zakresie biofizyki molekularnej lub fizyki medycznej;

- posiada umiejętność odpowiedzialnego stosowania zasad BHP w środowisku pracy (w tym dokonywanie analizy ryzyka) z materiałem biologicznym i chemicznym;

- potrafi planować i wykonywać proste badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz analizować ich wyniki;

- potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;

- potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z biofizyką i pokrewnymi dziedzinami;

- potrafi uczyć się samodzielnie;

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

- posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania zadań;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu biofizyka lub fizyka medycznego;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;

- potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność.