Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kosmetologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAR-0106-2SO
  Nazwa: Kosmetologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: kosmetologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Farmaceutyczny (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Iwona Piszczek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kosmetologia
Drugi rok, kosmetologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów upoważnione były osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: kosmetologia, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne.

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia było udokumentowanie zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych).

Kryterium kwalifikacji stanowiły ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ze studiów liczona zgodnie z regulaminem jednostki wydającej dyplom studiów wyższych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kosmetologii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. centra odnowy biologicznej, salony SPA, gabinety kosmetyczne, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

WIEDZA

- posiada podstawową wiedzę w zakresie głównych komponent, cech i rodzajów odpowiedzi immunologicznej oraz mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej

- zna mechanizmy i podział reakcji nadwrażliwości oraz czynniki warunkujące wystąpienie alergii; rozumie przebieg odpowiedzi immunologicznej na alergen oraz zna mechanizmy reakcji alergicznych

- zna klasyfikację hormonów i ich mechanizm działania; zna budowę i funkcję receptorów oraz drogi przekazu sygnału w komórce

- rozumie mechanizmy regulacji aktywności osi hormonalnych podwzgórze–przysadka-gruczoł dokrewny; rozumie patogenezę chorób związanych z dysfunkcją układu endokrynnego

- posiada podstawową wiedzę z zakresu onkologii ogólnej; zna i rozumie zagadnienia związane z onkologią skóry, szczególnie w zakresie zobrazowania zmian skórnych

- posiada wiedzę dotyczącą podziału ksenobiotyków i mechanizmów ich działania toksycznego; zna losy ksenobiotyków w organizmie (ADME)

- poznaje działanie składników kosmetyków na środowisko (zużywanych w dużych ilościach – gabinety SPA)

- rozumie toksyczne (geno- i immunotoksyczne) działanie promieni UV; poznaje rolę stresu oksydacyjnego (np. w metalicznych zanieczyszczeniach kosmetyków)

- nabywa wiedzę dotyczącą zatruć lekami i kosmetykami, zna metody badania toksyczności kosmetyków

- zna leki z kilku wybranych kategorii terapeutycznych, rozumie rolę i znaczenie farmakoterapii przy zastosowaniu czynników chemicznych w profilaktyce i leczeniu schorzeń tkanki skórnej

- posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji, morfologii, biologii oraz chorobotwórczości wybranych grzybów i pasożytów człowieka z uwzględnieniem zakażeń powierzchniowych

- ma wiedzę i zna terminologię w zakresie farmakologii ogólnej; zna farmakokinetyczne i farmakodynamiczne efekty działania leków dermatologicznych

- posiada wiedzę dotyczącą skórnych działań niepożądanych leków; zna interakcje leków dermatologicznych między sobą i z pożywieniem, interakcje leków z zabiegami kosmetycznymi i niebezpieczeństwa z tym związane

- zna podstawowe aspekty etiopatogenezy chorób skóry oraz chorób cywilizacyjnych; posiada wiedzę na temat leczenia schorzeń tkanki skórnej i przydatków

- posiada wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii komórek skóry, sygnalizacji międzykomórkowej

- zna i rozumie zasady racjonalnego odżywiania, różne rodzaje diet, rolę składników mineralnych i witamin; zna możliwości suplementacji diety w zależności od warunków fizjologicznych i/lub patologicznych organizmu

- posiada podstawową wiedzę w zakresie sensoryki, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu węchu;

posiada szczegółową znajomość budowy i nomenklatury naturalnych i syntetycznych środków zapachowych

- zna zasady prawidłowego nazewnictwa surowców kosmetycznych (INCI, UPAC); zna wymogi dotyczące jakości surowców i ich określonych właściwości kosmetycznych

- posiada rozszerzoną wiedzę zakresu receptury kosmetyków, wytwarzania preparatów kosmetycznych na skalę przemysłową

- zna i rozumie zagadnienia związane z technologicznymi operacjami jednostkowymi oraz stosowaną aparaturą przemysłową

- zna podstawowe pojęcia, narzędzia oraz metody biotechnologiczne w aspekcie ich wykorzystania w kosmetologii

- zna podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki, kinetyki chemicznej, równowag fazowych, równowag jonowych w roztworach elektrolitów i fizykochemii układów zdyspergowanych

- ma wiedzę i zna terminologię związaną z roślinami kosmetycznymi; posiada wiedzę dotyczącą standaryzacji naturalnych surowców kosmetycznych

- ma wiedzę dotyczącą składu powszechnie stosowanych linii kosmetyków opartych o produkty pochodzenia naturalnego, w tym zawierających olejki eteryczne

- ma wiedzę z zakresu nowoczesnych metod poszukiwania oraz opracowywania innowacyjnych substancji biologicznie aktywnych znajdujących zastosowanie w kosmetologii

- wykazuje znajomość podstaw chirurgii plastycznej i estetycznej oraz ogólnych zasad postępowania w chirurgii plastycznej w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą

- wykazuje znajomość podstawowych technik w chirurgii plastycznej, przeszczepów tkankowych, plastyki płatowej, korekcji blizn, operacji rekonstrukcyjnych oraz podstawowych zabiegów w chirurgii estetycznej

- wykazuje znajomość podstawowych zabiegów w chirurgii estetycznej, zasad kwalifikacji stosowanych metod

- wykazuje znajomość kryteriów różnicowania defektów kosmetycznych i chorób skóry, wykonywania dopuszczalnych i zalecanych zabiegów kosmetycznych

- zna podstawowe definicje w rehabilitacji, podstawy rehabilitacji wad kręgosłupa, kończyn dolnych oraz w chorobach układu sercowo-naczyniowego, przed i po zabiegach chirurgicznych

- ma wiedzę na temat dokumentów regulujących jakość i normy dla produktów kosmetycznych;

zna i rozumie podstawowe zasady dobrej praktyki GMP, GHP i GLP oraz wymagania prawne w tym zakresie

- poznaje zasady tworzenia reklam i informacji naukowej o produktach kosmetycznych, metody ich promocji, programy lojalnościowe; zna zasady etyczne współczesnego marketingu i reklamy

- zna podstawowe wiadomości z zakresu prawa podatkowego; zna podstawową wiedzę na temat reguł funkcjonowania spółek osobowych, w tym spółki cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

- zna i rozumie prawo w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz zasady prawa autorskiego oraz własności intelektualnej

- posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów kosmetologii

- zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu

UMIEJĘTNOŚCI

- umie ocenić narażenie na alergeny w środowisku ogólnym i zawodowym

- potrafi przewidywać możliwe konsekwencje stosowania substancji uczulających oraz powikłań związanych z zabiegami stosowanymi w dermato-logii estetycznej

- potrafi ocenić korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem leków , szczególnie w obrębie skóry i jej przydatków

- umie interpretować wyniki testów oceniających poziom hormonów oraz aktywność poszczególnych osi hormonalnych

- posiada umiejętność oceny dermatologiczno-kosmetycznej zmian skóry

- posiada umiejętność przewidywania działania toksycznego ksenobiotyków i zatruć lekami i kosmetykami

- nabywa umiejętność rozpoznawania toksycznych związków chemicznych obecnych w kosmetykach

- posiada umiejętność klasyfikowania leków dermatologicznych; identyfikowania i przewidywania powikłań dermatologicznych polekowych

- potrafi przeprowadzić diagnostykę grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów,

posiada umiejętność identyfikacji pasożytów

- potrafi rozpoznać i wyeliminować zmiany nie kwalifikujące się do działań kosmetycznych

- potrafi rozstrzygać czy badane komórki skóry są prawidłowo zbudowane, czy też wykazują dysfunkcje

- wykazuje umiejętność komunikowania interpersonalnego w relacjach kosmetolog-klient oraz kosmetolog-lekarz, przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej

- potrafi ocenić wartość odżywczą produktów spożywczych i wartość stosowanej diety; potrafi podać normy żywieniowe i dobrać odpowiednią suplementację diety w chorobach dermatologicznych oraz kuracjach odchudzających

- potrafi oceniać reaktywność i właściwości połączeń chemicznych używanych w środkach zapachowych oraz ich wpływ na organizm człowieka; rozumie zasady tworzenia kompozycji zapachowych

- potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi, w celu pozyskiwania danych na temat surowców kosmetycznych

- potrafi udzielić porady odnośnie wyboru danego preparatu kosmetycznego, w aspekcie dokonywanego zabiegu

- potrafi dokonać właściwej oceny jakości surowców kosmetycznych i metod ich pozyskiwania; potrafi formułować opinię dotyczącą oceny jakości i działania surowców kosmetycznych

- potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników w miejscu pracy

- posiada umiejętność oceny jakości półproduktów i produktów kosmetycznych z uwzględnieniem analizy konsystencji, rozsmarowywalności oraz parametrów reologicznych

- posiada umiejętności sporządzania mikro- i nanocząsteczek stosowanych jako nośniki w produktach kosmetycznych

- potrafi rozwiązywać problemy związane z recepturą kosmetyków; nabywa umiejętność właściwego doboru urządzenia do danego procesu

- wyjaśnia metody biotechnologiczne służące otrzymywaniu produktów kosmetycznych oraz posługuje się narzędziami biotechnologicznymi w tym celu; rozumie potrzebę stosowania metod biotechnologicznych w kosmetologii

- potrafi wyznaczyć parametry fizykochemiczne takie jak: współczynnik podziału o/w, stała i stopień dysocjacji, krytyczne stężenie micelarne

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę do interpretacji zjawisk fizycznych i kinetycznych zachodzących w produktach kosmetycznych

- posiada umiejętność analizy mikroskopowej roślinnych surowców kosmetycznych oraz umiejętność rozpoznawania makroskopowego gatunku roślin kosmetycznych; potrafi zaklasyfikować roślinę do wybranych rodzin botanicznych

- potrafi samodzielnie zaprojektować złożony roślinny preparat kosmetyczny odpowiedni dla zdefiniowanych dolegliwości skórnych

- rozumie zasadę komponowania odpowiednich mieszanek aromaterapeutycznych oraz potrafi rozpoznać organoleptycznie ważniejsze olejkowe surowce roślinne

- potrafi posługiwać się naukowymi bazami danych, w poszukiwaniu informacji na temat innowacyjnych kosmetyków

- potrafi ocenić innowacyjność własnego pomysłu w porównaniu z konkurencyjnymi projektami

- umie analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych poprawiających estetykę; umie dostrzegać związek kosmetologii z chirurgią plastyczną i estetyczną i odpowiednio wykorzystać te powiązania

- potrafi rozróżnić defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów chorobowych wymagających konsultacji dermatologicznej

- potrafi wykonywać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

- umie prawidłowo określać wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych kosmetyków oraz zabiegów kosmetycznych

- umie ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub medycyny estetycznej oraz w pielęgnacji skóry po takich zabiegach

- potrafi ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem lub lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; umie dostrzegać związek kosmetologii z chirurgią plastyczną i estetyczną i odpowiednio wykorzystać te powiązania

- umie przeprowadzić ocenę rzeczywistej wartości produktów oferowanych przez producentów kosmetyków i aparatury

- potrafi racjonalnie rozwiązywać problemy fachowe napotykane w dziedzinie kosmetologii; posiada wyrobiony nawyk systematycznej obserwacji efektów swoich działań i ciągłej weryfikacji informacji fachowych

- potrafi stosować zasady etyki w przygotowaniu i realizacji działań reklamowych

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji naukowej o wyrobach kosmetycznych i metodach ich promocji, w tym w języku angielskim i krytycznie interpretować informacje w nich zawarte

- potrafi podać podstawowe definicje związane z wytwarzaniem i obrotem kosmetykami i suplementami diety oraz wskazać źródłowe akty prawne

- potrafi analizować akty prawne, ustalić ich hierarchię oraz wskazać istniejące między nimi zależności;

umie właściwie zinterpretować zmiany zachodzące w polskim prawie podatkowym, patentowym oraz dotyczącym ochrony własności intelektualnej

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę w organizowaniu funkcjonowania spółek osobowych, w tym cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

- posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć zdrowotnych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi

- potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności rehabilitacyjnej w zależności od warunków zdrowotnych

- wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego

- ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii

- potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych

- potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie ustnej i pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu kosmetyka i kosmetologa w oparciu o normy i zasady etyczne

- ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- jest przygotowany do wykonywania zawodu kosmetologa