Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia włoska, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFLG-0228-1SO
  Nazwa: Filologia włoska, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia włoska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filologii Romańskiej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Barbara Szczepanik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, filologia włoska
Drugi rok, filologia włoska
Trzeci rok, filologia włoska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Stara matura: test humanistyczny na podstawie 5 lektur w języku polskim, z częścią w języku obcym zadeklarowanym przez kandydata. Nowa matura: suma punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony lub z języków klasycznych - poziom podstawowy. Matura międzynarodowa oraz matura uzyskana poza granicami Polski: kandydaci przyjmowani są na podstawie ocen z języka obcego; języka i literatury danego kraju lub innego wybranego przedmiotu humanistycznego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na filologii włoskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka włoskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także kultury i cywilizacji obszaru tych języków.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury specjalności; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie studiowanej specjalności

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane ze specjalnością

UMIEJĘTNOŚCI

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języków specjalności, przy czym dla grupy języków A/: posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka specjalności

- posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim (dla grupy języków A/ i B/i/lub w języku specjalności) typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim (dla grupy języków A/ i B/i/lub w języku specjalności) na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu

- potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku specjalności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie filologii oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form