Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFLG-0243-1SO
  Nazwa: Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia węgierska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Zakład Filologii Węgierskiej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia węgierska
Drugi rok, filologia węgierska
Trzeci rok, filologia węgierska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe z języka polskiego i języka obcego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na filologii węgierskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka węgierskiego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat struktury i funkcji języka głównego wybranej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności; zna podstawową terminologię filologiczną w języku węgierskim;

zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim,ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego, obejmującą metodologię badań, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych;

ma podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj. z historią, kulturoznawstwem; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego; zna podstawowe metody analizy i interpretacji oraz wartościowania różnych wytworów kultury, w tym literatury, zjawisk językowych; zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą węgierską; zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii ;zna specjalistyczną terminologię z wybranych dziedzin życia w języku węgierskim w stopniu podstawowym; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego; ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury węgierskiej;

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie; wykazuje się podstawową teoretyczną i praktyczną znajomością języka estońskiego w mowie i piśmie; potrafi precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim i polskim w mowie i w piśmie ;potrafi zastosować w danej sytuacji społecznej odpowiedni rejestr języka węgierskiego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z wytworami kultury węgierskiej; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań nad językiem węgierskim oraz literatury węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; posiada podstawowe umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych, aby sformułować, a następnie zanalizować, opracować i przedstawić problemy badawcze w zakresie filologii węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu filologii węgierskiej (literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację na poziomie podstawowym z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; potrafi krytycznie czytać w języku węgierskim utwory literackie oraz literaturę fachową z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; umie przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski; potrafi porozumiewać się w języku węgierskim i polskim ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku węgierskim i polskim o charakterze ogólnym (np. prace semestralne, roczne), odnoszącym się do różnych dziedzin życia, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami i opracowaniami gramatycznymi); potrafi przygotować pisemne tłumaczenie tekstu węgierskiego na język polski w stopniu odpowiednim do poziomu studiów pierwszego stopnia, posługując się przy tym odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np. słownikami dwujęzycznymi, jednojęzycznymi, tematycznymi, specjalistycznymi oraz Internetem); potrafi przygotować pracę licencjacką w języku polskim, posługując się przy tym literaturą fachową (także w języku węgierskim), kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ; potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku węgierskim i polskim na wybrany temat, posługując się ogólnie dostępnymi opracowaniami

ma umiejętności językowe w zakresie języka węgierskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego; posiada umiejętności językowe na poziomie B1 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego; poziom B2 możliwy do osiągnięcia w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozycji studenta;

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka węgierskiego

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizację stawianych sobie zadań

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami; ma świadomość znaczenia języków i kultur ugrofińskich w kulturze europejskiej;

korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej, potrafi wziąć udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym zakresie.