Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WFZ-0069-JSO
  Nazwa: Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: psychologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Psychologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Wojciechowska, Agata Lorens, Małgorzata Manwelian
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, psychologia
Drugi rok, psychologia
Trzeci rok, psychologia
Czwarty rok, psychologia
Piąty rok, psychologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na psychologii
Uprawnienia zawodowe:

Przygotowanie do zawodu psychologa, jakie realizuje Uczelnia, obejmuje zarówno teoretyczne podstawy wyjaśniania mechanizmów ludzkiego zachowania jak i orientację w elementarnych wskazaniach i zasadach psychologicznej praktyki. Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

Absolwent psychologii powinien być przygotowany do pracy przede wszystkim w zawodzie psychologa, ale także do zgodnego z zasadami etyki wykorzystywania wiedzy psychologicznej we wszystkich sektorach życia społecznego, w pełnieniu rozmaitych ról zawodowych, w wykonywaniu różnych zawodów.

Psycholog jest zawodem zaufania publicznego, zatem absolwent psychologii winien być przygotowany nie tylko do podejmowania i realizowania zadań związanych z tym zawodem, ale również winien być gotowy do świadczenia pomocy psychologicznej w wielu różnych sytuacjach kryzysowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Absolwent psychologii jest przygotowywany do pracy zarówno z pojedynczymi osobami w różnym wieku jak i z grupami, pomagając w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Absolwent studiów psychologicznych powinien dysponować:

- wiedzą ogólną i specjalistyczną z poszczególnych dziedzin psychologii, obejmującą podstawowe działy psychologii oraz główne obszary ich zastosowań,

- wiedzą ogólną z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych,

- odpowiednim poziomem świadomości i kultury metodologicznej,

- znajomością problemów etycznych związanych z pracą psychologa oraz wrażliwością etyczną,

- orientacją w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek, grup i społeczności, a więc w zakresie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r, w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny

- zna historię psychologii jako nauki, jak również historię myśli psychologicznej; rozumie procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej, powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii; posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki

- posiada podstawową wiedzę na temat historii filozofii i głównych kierunków filozofii współczesnej oraz sporów w jej obrębie; zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo – jednostka; posiada wiedzę o filozoficznych podstawach psychologii

- posiada poszerzoną wiedzę na temat cech poznania naukowego w psychologii i metodologii badań psychologicznych; zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako nauki empirycznej; posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat planowania badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych danych

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny; zna i rozumie teorię ewolucji; posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka; rozumie związki między psychologią i biologią jako naukami

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych; orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką

- posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji; zna podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji; rozumie genezę i funkcje emocji; rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka; zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze

- posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii osobowości; rozpoznaje unikalny, integrujący charakter problematyki osobowości w dziedzinie psychologii; jest świadomy/a złożoności relacji psychologii osobowości do innych obszarów psychologii; zna główne koncepcje osobowości i jej współczesne modele oraz badania w tym obszarze; rozumie kontrowersje dotyczące spójności i stabilności zachowania człowieka

- posiada wiedzę z dziedziny psychologii różnic indywidualnych; zna główne obszary zachowania człowieka, będące przedmiotem tego działu psychologii (osobowość, inteligencja, style poznawcze, uzdolnienia); rozumie genezę i przejawy różnic międzyosobowych; rozumie znaczenie psychologii różnic indywidualnych dla całej dziedziny psychologii

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi dziedzinami psychologii; zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej; posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej; rozumie istotę rozwoju; zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w toku całego życia; zna przebieg i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychometrii; zna podstawy teoretyczne pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej; zna zasady prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także interpretacji ich wyników; rozumie konieczność pomiaru własności psychometrycznych testu

- posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej; rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej); rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu; zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych; orientuje się w ich wartościach psychometrycznych

- posiada wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego; zna główne modele zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym; posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających; zna podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych, powszechnie stosowane kryteria ich rozpoznawania oraz główne systemy klasyfikacji zaburzeń; posiada wiedzę o biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych; orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego

- posiada wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej i wiedzę poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna podstawowe stanowiska w etyce i zasady rozumowania etycznego; jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu psychologa; zna podstawowe standardy etyczno-zawodowe, wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce (KE-ZP) i w innych krajach, szczególnie zaś regulacje o charakterze międzynarodowym (kodeks EFPA, Deklaracja IUPsyS); zna podstawy prawne i organizację wykonywania zawodu psychologa w Polsce i Unii Europejskiej; posiada wiedzę na temat praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta

- zna język angielski w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna terminologię psychologiczną w języku angielskim; zna najważniejsze pozycje literatury psychologicznej w języku angielskim

- zna bazy danych literatury naukowej w dziedzinie psychologii; zna polskie naukowe czasopisma psychologiczne; posiada dobrą orientację w technologii multimedialnej; zna formalne zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych; zna standardy edycji artykułów naukowych

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki i odróżnić naukowe poznanie psychologiczne od poznania nienaukowego; sprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu całości wiedzy psychologicznej; w stopniu zaawansowanym zna szczegółową terminologie wybranej specjalizacji; czyta ze zrozumieniem psychologiczną literaturę naukową

- potrafi przedstawić historię naukowej psychologii; prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne; potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń psychologicznych; umie wymienić i przedstawić poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej psychologii

- posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów naukowych z dziedziny psychologii; identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w teoriach psychologicznych; potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do filozoficznych koncepcji człowieka

- umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych; potrafi poddać analizie zebrane dane empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej

- potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej; uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka; potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii poznawczej; potrafi wymienić specyficzne dla niej metody badawcze, łącznie z metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce; sprawnie posługuje się terminologią poznawczą; potrafi sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii emocji i motywacji; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii emocji i motywacji

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii osobowości; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii osobowości; potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do różnych ujęć teoretycznych osobowości

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii różnic indywidualnych; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do pojęć i teorii różnic indywidualnych

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii społecznej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej; potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii rozwojowej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym; potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia; potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań usprawniających rozwój

- potrafi rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne; odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych; potrafi skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej; zna podstawowe testy psychologiczne i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych; jest w stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym

- potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej; zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia; potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną; jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii; umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną; potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy

- potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji itd, a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych; sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD; potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno-kulturowym; rozumie znaczenie czynników psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych; krytycznie posługuje się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych; potrafi dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia psychicznego; potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego; potrafi w sposób kompetentny udzielić pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki zawodu psychologa; potrafi rozpoznać najważniejsze problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu; potrafi przeprowadzić rozumowanie etyczne; umie przytoczyć standardy obowiązujące psychologa w danych okolicznościach i zastosować je do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-zawodowych w konkretnej sytuacji; w sposób kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta, jak również na kodeksy etyczno-zawodowe krajowe, europejskie i ogólnoświatowe; potrafi wskazać akty prawne, obowiązujące psychologa w trakcie wykonywania czynności zawodowych w danym obszarze życia zawodowego

- ma umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku angielskim; potrafi przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych; komunikuje się w tym języku w stopniu wystarczającym, aby brać udział w anglojęzycznych kursach i prowadzić rozmowę na tematy zawodowe

- potrafi przeszukiwać bazy danych literatury naukowej i poszukiwać informacji w literaturze psychologicznej; potrafi przygotować multimedialną prezentację raportu z badań własnych, wniosków z analizy literatury naukowej itp.; potrafi przygotować pracę pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym również empiryczną lub teoretyczną pracę magisterską

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- posiada poczucie tożsamości zawodowej; potrafi współpracować z innymi psychologami, w zespołach badawczych i w dziedzinie praktyki psychologicznej; uznaje granice swoich kompetencji zawodowych w kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin; potrafi popularyzować wiedzę psychologiczną bez straty dla jej wartości naukowej

- uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów starożytnych; współczesne teorie i badania umieszcza w szerszej perspektywie historycznej; docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach kształtowania się naukowej psychologii; rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe życie

- potrafi przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych; w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji filozoficznych; przyjmuje krytyczną postawę wobec wyników własnych badań

- prowadząc badania empiryczne, potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały formułować instrukcje i prezentować uczestnikom zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak i cel samego badania; współpracuje w zespole badawczym; jest skłonny/a do dzielenia się swoją wiedzą; dba o wartość aplikacyjną prowadzonych badań

- uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych; uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych

- potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych

- rozpoznaje ekspresję emocji, a także trudności z ekspresją i kontrolą emocji; potrafi zidentyfikować problemy natury emocjonalnej i zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak i społecznym czy instytucjonalnym; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych; dba o własne zdrowie emocjonalne; rozpoznaje motywy własnych zachowań; uznaje wartość motywacji wewnętrznej; potrafi motywować innych ludzi

- interpretuje zachowanie osoby w kategoriach różnych koncepcji i modeli osobowości; uznaje względną stabilność i spójność zachowania człowieka; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, równoważąc czynniki sytuacyjne i osobowościowe w jego wyjaśnianiu; jest świadomy/a własnych cech osobowości i ich potencjalnego wpływu na swoje zachowanie

- uwzględnia i docenia indywidualne zróżnicowanie ludzkich zachowań; cechuje się poszanowaniem indywidualności i odmienności, stara się być wolny od stereotypów i uprzedzeń; docenia konieczność zarówno kompensowania deficytów, jak i rozwoju wybitnych uzdolnień

- jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się poszanowaniem praw mniejszości; unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym

- uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych; potrafi sprawnie komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze), starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się dyskryminacji osób ze względu na wiek; jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego rozwoju, tak indywidualnie, jak i we współpracy z osobami i instytucjami

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego; rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników testów; unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu; popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i odpowiedzialny

- uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej; zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy; rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy; potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom; przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji; formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy

- docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa; dba o własne zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi; odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej; osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń; potrafi nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy psychologicznej; w przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy psychologicznej; uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających; przejawia gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

- przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu zawodu psychologa; z szacunkiem i życzliwością odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie podejmowania działań zawodowych; dobro klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i współdziałania środowisk psychologicznych; potrafi zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc; ma krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych psychologów; uznaje wartość samokształcenia, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- uznaje wartość specjalistycznego kształcenia językowego i kontaktów z zagranicznymi środowiskami zawodowymi

- uznaje znaczenie technologii multimedialnej dla przekazu wiedzy; prezentacje wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji multimedialnych) przygotowuje z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z punktu widzenia odbiorcy