Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFZ-0180-2SO
  Nazwa: Pedagogika, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Pedagogiki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Monika Karcz
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, animacja społeczno-kulturowa
Drugi rok, animacja społeczno-kulturowa
Pierwszy rok, pedagogika resocjalizacyjna
Drugi rok, pedagogika resocjalizacyjna
Pierwszy rok, pedagogika społeczno-opiekuńcza
Drugi rok, pedagogika społeczno-opiekuńcza

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na pedagogice
Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent/ka studiów II stopnia, kierunku pedagogika, ścieżka specjalizacyjna: pedagogika resocjalizacyjna ukończył/a studia zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce (Art. 63.1, pkt.1., Art.64.1., pkt.2., Art.65.1, pkt.2., Art. 67 i Art.71.1. oraz Art. 76.1. i 77.1.)

2.Absolwent/ka studiów II stopnia pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu sprostać wymogom, jakie stawia współczesna organizacja procesu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, wsparcia

i wspomagania rozwoju. Nabyte kompetencje potrafi wykorzystać na etapie diagnozy rzeczywistości wychowawczej, jak i na etapie interwencji wychowawczej, projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym

(placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe), diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji (instytucje penitencjarne, sądownictwo, policja), podstaw terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

3.Absolwent/ka, który/a w toku studiów pierwszego stopnia uzyskał/a przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, może pracować na stanowisku nauczyciela-pedagoga w szkołach podstawowych i średnich, nauczyciela-wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, świetlicach szkolnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, jak również zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich. Absolwent/ka posiada kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji

w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym.

Absolwent/ka zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe