Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kognitywistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFZ-0310-2SO
  Nazwa: Kognitywistyka, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: kognitywistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filozofii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Jakusik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kognitywistyka
Drugi rok, kognitywistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kognitywistyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kognitywistyki dysponuje wiedzą interdyscyplinarną i szerokim zakresem umiejętności. Może znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych i dydaktycznych (uczelnie, jednostki badawcze).

Posiada kompetencje interpersonalne pomocne do pracy jako specjalista od organizacji pracy zespołów projektowych, badawczych oraz eksperckich,

w tym w organach administracji publicznej i samorządowej.

Wiedza dotycząca komunikacji sprawia, że może również zostać zatrudniony przy projektowaniu stron internetowych, interfejsów użytkownika, oraz w pracach związanych z ergonomią i komputerowym wspomaganiem procesu edukacji. Może również pracować na stanowiskach wymagających interpretacji i przetwarzania danych różnego typu.

Ponadto, może znaleźć zatrudnienie w agencjach branży IT, agencjach reklamowych oraz internetowych serwisach informacyjnych, a także w firmach jako osoba odpowiedzialna za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, a także jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych (public relations, marketing).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 6/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów kognitywistyka, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów kognitywistyka na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

-ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych wśród innych obszarów nauki (nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych) oraz o ich specyfice przedmiotowej

i metodologicznej, którą potrafi wykorzystywać i rozwijać w swojej działalności zawodowej

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk o poznaniu (kognitywistyki) w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego

- jest świadomy powiązań kognitywistyki z innymi obszarami nauki i dyscyplinami naukowymi,

a w jednym z wybranych obszarów (modułów) problemowych kognitywistyki ma szeroką wiedzę na temat tych powiązań

-w sposób pogłębiony rozumie terminologię, teorie, metodologię i wyniki badań w zakresie kognitywistyki, jest świadomy ich zmienności, biegle zna terminologię, metodologię i wyniki badań wybranego obszaru badawczego z zakresu kognitywistyki w języku polskim

- zna terminologię kognitywistyczną w języku angielskim i wie, jak ją wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk kognitywnych w zakresie logiki, filozofii, psychologii, psychofizjologii, językoznawstwa i sztucznych systemów poznawczych (inteligentnych)

- posiada uporządkowaną i rzetelną wiedzę szczegółową w zakresie jednego z wybranych modułów problemowo-metodologicznych z zakresu kognitywistyki, którą prezentuje w formie pracy magisterskiej (w formie rozszerzonej lub skróconej, jako artykułu gotowego do publikacji w czasopiśmie naukowym)

-zna na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia i metody jednego z wybranych modułów problemowo-metodologicznych kognitywistyki lub obszarów specyficznych dla współczesnych badań kognitywistycznych

- ma pogłębioną wiedzę o obecności treści kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami a kognitywistyką i pracuje na rzecz rozwoju tych relacji

- zna, rozumie i potrafi porównać idee i koncepcje ważne dla kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk wchodzących w skład kognitywistyki, potrafi z nich korzystać w pracy naukowej i zawodowej

- rozumie naukowy, społeczny i kulturowy kontekst powstawania i przemian stanowisk kognitywistycznych

- ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i struktur społecznych oraz przemian jakim podlegają i prawidłowości rządzących ich funkcjonowaniem

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i przyczynia się do ich utrwalenia

-ma pogłębioną orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych (polskich

i zagranicznych), społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania, w którym bierze czynny udział

- zna technologie informatyczne niezbędne do uprawiania nauki i orientuje się w sposobach i zakresie ich stosowania

- posiada pogłębioną wiedzę na temat użyteczności środków komunikacji elektronicznej, ich zalet

i ograniczeń

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych

- wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk kognitywnych poznaniu (kognitywistyki)

- rozpoznaje i opisuje współczesne problemy z zakresu nauk kognitywnych, potrafi zaproponować samodzielnie opracowane rozwiązania, integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk kognitywnych

- samodzielnie formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk kognitywnych, dobierając właściwe metody ich analizy, opracowania i prezentacji

- potrafi przeprowadzić prosty eksperyment badawczy, opracować uzyskane wyniki, porównać je

z innymi wynikami i przedyskutować je w ramach literatury z zakresu badanego problemu

- potrafi zastosować metody nauki o sztucznej inteligencji do wybranego problemu badawczego, opisać uzyskane wyniki i przedyskutować je w ramach literatury z zakresu badanego problemu

-potrafi zidentyfikować, rozpoznać i przedyskutować wybrany problem badawczy w świetle wyników badań filozoficznych, a następnie opisać rezultaty i skonfrontować je z wynikami uzyskanymi w ramach innych dyscyplin kognitywistyki

-używa właściwych metod rekonstrukcji problemów i metod zawartych w tekstach z zakresu kognitywistyki i specyficznych tekstów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. potrafi syntetyzować badane idee i poglądy, formułować nowe pytania i problemy, określać możliwe sposoby ich rozwiązywania

- wykorzystuje wiedzę z nauk kognitywnych do krytycznej analizy zjawisk, działań i programów w sferze edukacji, gospodarki, sztuki, medycyny, praw i polityki

- pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć w formie krótkich tekstów (raportów z badań), wypowiedzi ustnych bazujących na prezentacjach multimedialnych oraz w formie pracy magisterskiej (obszerniejszej lub krótszej przyjmującej postać artykułu naukowego)

- potrafi zredagować własny i cudzy tekst naukowy (w szczególności kognitywistyczny) zgodnie

z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych

-jasno i ściśle przedstawia swoje stanowisko (poglądy i przemyślenia), potrafi formułować sądy, argumentować, kontrargumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej

-rozumie i akceptuje różnorodność światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodności dziedzictwa kulturowego

- na poziomie zaawansowanym komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych obszarów (modułów) kognitywistyki z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i angielskim

- potrafi wykorzystać swoją interdyscyplinarną wiedzę w zakresie interakcji człowiek-sztuczne systemy poznawcze (inteligentne)

-pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje raporty z prac badawczych dotyczących wybranych zagadnień kognitywistycznych, wykorzystując najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła, próbuje dokonywać własnych analiz i poszukiwań rozwiązań problemu

-posiada odpowiednie kompetencje w zakresie języka angielskiego (na poziomie B2+), między innymi: potrafi dokonać przekładu z języka polskiego na język angielski (i vice versa) specjalistycznego tekstu z zakresu nauk kognitywnych, wygłosić referat w języku angielskim i aktywnie uczestniczyć w dyskusji na tematy kognitywistyczne prowadzonej w tym języku

- potrafi wykorzystywać zaawansowane technologie informatyczne do identyfikowania i propagowania informacji z zakresu kognitywistyki

- potrafi rozpoznać możliwości i ograniczenia elektronicznych środków masowej komunikacji. Umie wykorzystać je do pracy zawodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność edukacji przez całe życie, pogłębia i poszerza własną wiedzę, uczestniczy

w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca

- ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób

- myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potrafi inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu

w myśleniu

- pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod możliwe skutki swoich działań, w taki sam sposób wyznacza cele i organizuje pracę innych

- jest otwarty na nowe teorie, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

- efektywnie zarządza czasem, potrafi organizować pracę własną i grupy, określać, porównywać cele

i oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy

- potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potrafi zarządzać zespołem. potrafi stosować zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej

- wyznacza zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym kieruje

- rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zawodową, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać

- Jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości

- uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego w różnych jego przejawach, potrafi troszczyć się o jego zachowanie i wnosić do niego własny wkład

- swoją postawą i wiedzą potwierdza rosnące znaczenie kognitywistyki w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości

-wykorzystuje wiedzę kognitywistyczną i przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych. Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy