Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Etyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-124-0-ZD-6
  Nazwa: Etyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: etyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filozofii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Anita Kasprowicz
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, etyka
Drugi rok, etyka
Trzeci rok, etyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na etyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku „Etyka” posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Wiedza na tym poziomie pozwala mu nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych. Wiedza na tym poziomie pozwala mu nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka lub filozofia, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego

- zna elementarną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk filozoficznych, obejmujących: logikę, ontologię, teorię poznania, aksjologię, estetykę, filozofię kultury

- posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu metaetyki, współczesnej etyki filozoficznej, historii etyki i historii moralności, filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) oraz filozofii społecznej (politycznej)

- rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu etyki filozoficznej w powiązaniu z historyczną i kulturową zmiennością norm moralnych i wzorów zachowań

- ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych, wartości etycznych i norm moralnych w sferze kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami

- zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla refleksji etycznej, ale wykraczające poza sferę nauk humanistycznych i społecznych

- ma świadomość doniosłości refleksji etycznej i zna jej podstawowe elementy w medycynie, wojskowości, biznesie, technice i innych rodzajach poznawczej i wytwórczej aktywności człowieka

- rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei filozoficznych i stanowisk etycznych

- ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i struktur społecznych oraz przemian jakim podlegają i prawidłowości rządzących ich funkcjonowaniem

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

- wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu etyki i nauk filozoficznych

- używa właściwych metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych, a w szczególności tekstów z zakresu etyki

- formułuje i analizuje problemy badawcze, dobiera właściwe metody ich analizy, opracowania i prezentacji

- rozpoznaje i opisuje współczesne problemy i konflikty moralne, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska i koncepcje

- potrafi odnajdywać treści ideowe, moralne i filozoficzne w dziełach artystycznych, w polityce, w życiu społecznym, w działalności gospodarczej, w edukacji i wychowaniu

- pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi na poziomie elementarnym pracę badawczą oraz analizuje i rozwiązuje podstawowe, aktualne dylematy etyczne

- jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę

- rozumie i akceptuje różnorodność postaw i norm etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów

- komunikuje się ze specjalistami w zakresie etyki i nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym

- pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje prace pisemne dotyczące zagadnień etycznych i filozoficznych, wykorzystując podstawowe ujęcie teoretyczne i powszechnie dostępne źródła

-posiada odpowiednie kompetencje językowe (poziom B2); potrafi przełożyć prosty tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka obcego na polski średnio trudny tekst filozoficzny; potrafi wygłosić referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji dotyczących prostych kwestii z zakresu etyki i nauk filozoficznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie

- ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób

- pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod możliwe skutki swoich działań

- jest otwarty na nowe teorii, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

- efektywnie zarządza własnym czasem, potrafi organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu

- potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań

- rozpoznaje i potrafi wskazać standardowe procedury rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem

- jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości

- uczestniczy w życiu kulturalnym i ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie

- przez refleksję etyczną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych