Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-137-0-UD-4
  Nazwa: Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: praca socjalna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Socjologii (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, praca socjalna
Drugi rok, praca socjalna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na pracy socjalnej
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do pracy w instytucjach życia publicznego (administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna), prowadzenie samodzielnej pracy w zakresie analiz, ekspertyz oraz diagnoz.

Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 162/XI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów praca socjalna, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenie efektów kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2014/2015. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

-ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty, celów i metod pracy socjalnej oraz jej podstaw ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych, jak również usytuowania pracy socjalnej w systemie nauk społecznych i jej relacji do innych nauk

-ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury i organizacji systemu pomocy społecznej, głównych instytucji służących do realizacji polityki społecznej

-ma pogłębioną wiedzę na temat relacji między regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami pomocowymi kluczowymi dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej

-ma rozbudowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do istotnych dla pracy socjalnej kategorii więzi społecznych

-ma rozszerzoną wiedzę o człowieku – jego rozwoju biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym – oraz środowisku kulturowym, będącym jego kontekstem socjalizacyjnym

-zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań problemów społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej

-ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł organizujących struktury i instytucje pomocowe i rządzących nimi prawidłowościach, posiada rozszerzoną wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania

-ma pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi pomocowych oraz zna mechanizmy i prawidłowości rządzące tymi zmianami

-ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej pracy socjalnej na temat struktur, instytucji i więzi pomocowych oraz i ich historycznej ewolucji

-zna, rozumie i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

-zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne polityczne, kulturowe, gospodarcze przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej

-potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz formułować własne hipotezy na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

-potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pracy socjalnej

-sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów

-posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

-posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie

-posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej

-posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych

-posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych

-ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

-potrafi pracować w zespole przyjmując różne role, tworzyć międzygrupowe sieci współpracy, komunikować się na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia wykorzystując różne – także informatyczne – kanały komunikacyjne

-potrafi planować działania w szeroko rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować wskaźniki skuteczności

-potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym realizacją pracy socjalnej

-umie zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów społecznych; potrafi przewidzieć wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności

-potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

-w obszarze działań promocyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz menadżerskich myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.