Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filozofia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n024-0-ZD-6
  Nazwa: Filozofia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filozofia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filozofii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filozofia
Drugi rok, filozofia
Trzeci rok, filozofia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na filozofii
Licencjat na filozofii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta filozofii do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych i administracji publicznej. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego, takich jak: administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna oraz instytucjach prywatnych i non profit. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich przedmiotów filozofia i etyka.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter filozofii i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem

- rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego

- zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością

- zna elementarną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych problemów, teorii i rozwiązań w różnych okresach historii filozofii (w zakresie filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metody podstawowych nauk filozoficznych: logiki, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii społecznej (politycznej)

- posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową (którą prezentuje w trakcie egzaminu licencjackiego) w jednym z obszarów problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2) filozofii społecznej i politycznej, etyki, historii idei i ruchów społecznych; 3) estetyki, filozofii kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki; 4) antropologii filozoficznej, etyki i bioetyki, współczesnych kontrowersji wokół podstawowych stanowisk etycznych; 5) historii filozofii i historii idei (w tym historii filozofii polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) filozofii Wschodu, etyki, filozofii kultury.

- rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu filozofii w powiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej (nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych) oraz w powiązaniu z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów myślenia

- ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami a filozofią

¬- zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla filozofii, ale wykraczające poza wiedzę naukową

- rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei filozoficznych i stanowisk etycznych

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter filozofii i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem

- rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego

- zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością.

- zna elementarną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych problemów, teorii i rozwiązań w różnych okresach historii filozofii (w zakresie filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej)

UMIEJĘTNOŚCI

- myśli krytycznie i samodzielnie, potrafi identyfikować problemy i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania

- potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności

- wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk filozoficznych i nauk szczegółowych

- używa narzędzi logiki w samodzielnym, krytycznym myśleniu, w lekturze tekstów filozoficznych i naukowych oraz w dyskusji

- używa odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych; potrafi rekonstruować tezy i argumenty zawarte w takich tekstach oraz je przedyskutować

- formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk filozoficznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy, opracowania i prezentacji

- odnosi problemy filozoficzne do problemów formułowanych i rozwiązywanych na gruncie innych nauk (humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych)

- rozpoznaje i opisuje współczesne problemy filozoficzne, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich rzecz

- identyfikuje zagadnienia filozoficzne w ramach różnych obszarów działalności człowieka: artystycznej, politycznej, społecznej, administracyjnej, prawnej

- pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi na poziomie elementarnym pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć za pomocą wypowiedzi ustnych i krótkich tekstów, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i powszechnie dostępne źródła

- przygotowuje własne krótkie teksty naukowe i filozoficzne zgodnie z obowiązującym standardami edycji tekstów naukowych

- jasno i ściśle przedstawia swoje stanowisko i poglądy, potrafi formułować sądy, hipotezy wyjaśniające i interpretujące, przedstawiać argumenty i kontrargumenty oraz dyskutować je na tle wybranej literatury i wykorzystując zdobytą wiedzę

- rozumie różnorodność światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok

- komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym

-posiada odpowiednie umiejętności językowe (poziom B2) ; potrafi przełożyć prosty tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski teksty filozoficzne na poziomie średnio trudnym; potrafi wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie

- ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób

- myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności i autonomii jednostkowej

- pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę możliwe skutki swoich działań

- jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

- efektywnie zarządza własnym czasem, potrafi organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu

- potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań

- rozpoznaje i potrafi wskazać standardowe procedury rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem

- jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości

- uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie

- swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe znaczenie filozofii w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości

- przez refleksję filozoficzną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych