Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n047-15-ZD-6
  Nazwa: Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: kulturoznawstwo porównawcze studia cywilizacji
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Trzeci rok, porównawcze studia cywilizacji

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, porównawcze studia cywilizacji
Drugi rok, porównawcze studia cywilizacji
Trzeci rok, porównawcze studia cywilizacji

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kulturoznawstwie
Licencjat na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kulturoznawstwa o specjalności porównawcze studia cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, a także odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych. Ponadto posiada on wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. W czasie studiów student ma możliwość nabycia praktycznej znajomości jednego z trzech języków orientalnych (arabskiego, japońskiego, hindi). Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Dalsze studia:

Studia uzupełniające magisterskie

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i pojęcia w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie w ich historycznym rozwoju oraz metodologie badań

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze

- ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami oraz aktualnym stanem badań

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej kultury wybranego obszaru językowego, w szczególności: jego literatury, historii, systemów religijnych i filozoficznych

- zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie

- ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystanie informacji dotyczących zjawisk kulturowych płynących z różnych źródeł

- posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie kulturoznawstwa

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe w sposób krytyczny z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa w języku polskim i języku obcym

- potrafi przygotować prace pisemne o charakterze naukowym i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy, dobrać źródła i metody analizy oraz potrafi prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia ustnego

- ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie

- potrafi samodzielnie lub w ramach grupy realizować wyznaczone zadania

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

- rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych perspektyw Innych, potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu