Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n063-11-UD-4
  Nazwa: Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: pedagogika pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Pedagogiki (od 15/16) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Drugi rok, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na pedagogice
Uprawnienia zawodowe:

1.Absolwent/ka pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną ukończył/a studia zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce (Art. 63.1, pkt.1., Art.64.1., pkt.2., Art.65.1, pkt.2., Art. 67 i Art.71.1. oraz Art. 76.1.

i 77.1.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591

z późn. zm.). Absolwent posiada uprawnienia pedagogiczne (potwierdzone na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Art. 71.1.)

2.Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną umożliwiły absolwentowi/ce nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności niezbędnych pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Umożliwiły zdobycie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących w/w przepisów prawa, prowadzenia diagnozy pedagogicznej w kierunku trudności w uczeniu się, rozpoznawania i diagnozowania specyficznych dysfunkcji i trudności w zachowaniu i uczeniu się. Absolwent/ka posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, klas terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profilaktyki oraz innych zajęć

o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji dla rodziców, zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów zgodnie z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 2017 r., poz. 1591. Oraz § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2017 r., poz. 1575. Realizację zajęć w tym zakresie potwierdzają wpisy w suplemencie do dyplomu – § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.

3.Absolwent/ka pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych i średnich oraz w innych instytucjach, i organizacjach zajmujących się pozaszkolną działalnością wychowawczą i profilaktyczną.

Absolwent/ka zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

– zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności pedagogicznej

– ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przedmiotowej i metodologicznej specyfice pedagogiki oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

– posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą filozoficznych podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów i problemów współkształtującą rozumienie współczesnych tendencji rozwoju koncepcji pedagogicznych

– posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu metodologicznych paradygmatów nauk pedagogicznych, ich podstaw ontologiczno-epistemologicznych oraz stosowalności ich procedur na poziomie pracy magisterskiej

– ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, pogłębioną w wybranych obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

– ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

– ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

– ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

– ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

– ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, pogłębioną w wybranych zakresach specjalności

– posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną na temat specyfiki, zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

– ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania i projektowania procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

– ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

– posiada wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

– posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pedagogiki porównawczej ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną

– ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, pogłębioną w wybranych zakresach

– posiada szczegółową wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących działalność podmiotów edukacyjnych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

– posiada uporządkowaną wiedzę na temat etycznych aspektów roli zawodowej umożliwiającą opisywanie, rozumienie, interpretowanie i projektowanie własnej praktyki pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI

– posiada umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania sytuacji i procesów pedagogicznych poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i metod analizy ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną

– posiada pogłębione umiejętności wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych

– posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności; potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

– potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska kierując się przy tym zasadami etycznymi

– posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

– ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

– potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

– potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

– potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania dobierając adekwatne strategie działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia poszczególnym podmiotom edukacyjnych

– posiada umiejętność tworzenia projektów dotyczących osobistego rozwoju zawodowego

potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika, obserwatora i lidera grupy

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych

– ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz posiada przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności

– posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych

– posiada przekonanie o potrzebie kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

– jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

– odznacza się gotowością do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku

– posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

– ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim.