Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n063-12-UD-4
  Nazwa: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: pedagogika pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Pedagogiki (od 15/16) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Drugi rok, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na pedagogice
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

• może pracować na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i w klasach I−III szkół podstawowych,

• może pracować na stanowisku nauczyciela w klasach I−III polskich szkół podstawowych za granicą,

• może pracować na stanowisku nauczyciela w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

• może pracować na stanowisku nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jak również na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach oraz na stanowisku wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych,

• może pracować na stanowisku nauczyciela-pedagoga w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Absolwent kierunku „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” nabywa w toku studiów wiedzę i umiejętności o zasadniczym znaczeniu dla wypracowania kompetencji interpretacyjnych, moralnych i komunikacyjnych oraz kompetencji metodycznych i realizacyjnych. Jest przygotowany do reorganizacji własnego doświadczenia i działania w nowych sytuacjach związanych z pracą zawodową oraz do pracy nad własnym rozwojem.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

– zna, w sposób pogłębiony, kategorie i pojęcia języka pedagogiki, organizujące wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk pedagogicznych stosowanych w wybranej działalności pedagogicznej

– ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przedmiotowej i metodologicznej specyfice pedagogiki oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

– posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą filozoficznych podstaw edukacji w zakresie najważniejszych nurtów i problemów współkształtującą rozumienie współczesnych tendencji rozwoju koncepcji pedagogicznych

– posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu metodologicznych paradygmatów nauk pedagogicznych, ich podstaw ontologiczno-epistemologicznych oraz stosowalności ich procedur na poziomie pracy magisterskiej

– ma uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki, pogłębioną w wybranych obszarach specjalności pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

– ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

– ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

– ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

– ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

– ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, pogłębioną w wybranych zakresach specjalności

– posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną na temat specyfiki, zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

– ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania i projektowania procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

– ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

– posiada wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

– posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie pedagogiki porównawczej ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną

– ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, pogłębioną w wybranych zakresach

– posiada szczegółową wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących działalność podmiotów edukacyjnych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

– posiada uporządkowaną wiedzę na temat etycznych aspektów roli zawodowej umożliwiającą opisywanie, rozumienie, interpretowanie i projektowanie własnej praktyki pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranej działalności pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI

– posiada umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania sytuacji i procesów pedagogicznych poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i metod analizy ukierunkowaną na wybraną działalność pedagogiczną

– posiada pogłębione umiejętności wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych

– posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności; potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

– potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

posiada pogłębioną umiejętność samodzielnego analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska kierując się przy tym zasadami etycznymi

– posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

– ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

– potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

– potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

– potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania dobierając adekwatne strategie działań, metody, formy i środki pracy w celu udzielania wsparcia poszczególnym podmiotom edukacyjnych

– posiada umiejętność tworzenia projektów dotyczących osobistego rozwoju zawodowego

potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz posiada umiejętność wchodzenia w role uczestnika, obserwatora i lidera grupy

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma gotowość do rozwijania swoich kompetencji: społecznych, wychowawczych i dydaktycznych

– ma nastawienie na własny rozwój zawodowy oraz posiada przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku zdobywania i poszerzania profesjonalnej wiedzy i umiejętności

– posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy pedagogicznej i powiązanych z nią innych dyscyplin nauki jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych

– posiada przekonanie o potrzebie kierowania się rozwagą i etyką w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

– jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

– odznacza się gotowością do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku

– posiada nastawienie na identyfikowanie problemów edukacyjnych, jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

– ma przekonanie o wartości zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy o nim.