Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Animacja społeczno-kulturowa, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n063-7-ZD-6
  Nazwa: Animacja społeczno-kulturowa, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: pedagogika animacja społeczno-kulturowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Pedagogiki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, animacja społeczno-kulturowa
Drugi rok, animacja społeczno-kulturowa
Trzeci rok, animacja społeczno-kulturowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na pedagogice
Licencjat na pedagogice
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku pedagogika, specjalność animacja społeczno-kulturowa ukończył/a studia I stopnia zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (art. 63.1, pkt. 1, art. 64.1, pkt. 2, art. 65.1, pkt. 2, art. 67 i art. 71.1 oraz art. 76.1 i 77.1).

Posiada podstawową wiedzę o związkach między kulturą i społeczeństwem, rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społeczno-kulturalnego oraz zachodzących między nimi relacjach, kulturze języka polskiego, diagnozowaniu sfery społeczno-kulturalnej, konstruowaniu projektów społeczno-kulturalnych, strukturze i funkcjach systemu kultury, celach, i podstawach prawnych organizacji i funkcjonowania różnych instytucji kultury. Zna główne kierunki w literaturze, sztuce, teatrze, muzyce polskiej i światowej, metody, a także formy i procedury upowszechniania wybranych dziedzin artystycznych. Posiada również wiedzę i związane z tym umiejętności w zakresie pedagogiki twórczości i pedagogiki czasu wolnego oraz popularyzowania i rozwijania sztuki w życiu człowieka, wynikające także z odbytych praktyk pedagogicznych w szkołach oraz praktyk zawodowych w najlepszych instytucjach edukacyjno-kulturalnych Krakowa i okolic.

Absolwent/ka został/a przygotowany/a do pracy zawodowej na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności animacyjnej w wymiarze społecznym i kulturowym, w sektorze publicznym i pozarządowym. Posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w różnych instytucjach i placówkach edukacyjno-kulturalnych, np. w urzędach administracji państwowej prowadzących działalność kulturalną i oświatową, fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych, prywatnych agencjach, biurach organizujących działalność kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.

Absolwent/ka zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i został/a przygotowany/a do podjęcia studiów w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i artystycznych na studiach podyplomowych oraz studiach II stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

– posiada podstawową wiedzę na temat pedagogicznych kategorii pojęciowych organizujących wiedzę operacyjną: pedagogika, subdyscypliny pedagogiczne, wychowanie, kształcenie, rozwój, proces, sytuacja, relacja, komunikacja, podmioty relacji, koncepcje i teorie pedagogiczne

– ma elementarną wiedzę o specyfice pedagogiki oraz jej miejscu w systemie nauk, przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

– ma elementarną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, podstawy teoretyczne i metodyczne

– ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice służących diagnozie pedagogicznej jednostki, rodziny, grupy, społeczności lokalnej

– zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

– ma podstawową wiedzę z zakresu filozoficznych źródeł wyodrębnienia się myśli pedagogicznej oraz rozumie ich znaczenie dla teorii i praktyki pedagogicznej

– zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne, stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

– ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym ważne dla procesów wychowania i kształcenia

– posiada podstawową wiedzę psychologiczną na temat procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka istotnych dla kształcenia i wychowania

– ma podstawową wiedzę z zakresu mikro- i makrostrukturalnych zjawisk i procesów społecznych, współtworzącą teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej oraz elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

– ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw kształtowania się stosunków interpersonalnych, teorii komunikowania interpersonalnego oraz zaburzeń procesów komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie współczesnych teorii, koncepcji i praktyk wychowania oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

– ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych ich specyfice i procesach w nich zachodzących

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat głównych nurtów myślenia o współczesnych koncepcjach i praktykach kształcenia oraz szczegółową wiedzę o procesie nauczania-uczenia się, jego prawidłowościach i strategiach edukacyjnego wsparcia

– ma elementarną wiedzę o podstawach prawnych organizacji, strukturze i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, pogłębioną w wybranym obszarze działań pedagogicznych.

– ma elementarną wiedzę o osobach uczestniczących w działalności edukacyjnej pogłębioną w wybranym obszarze pracy pedagoga

– ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

– ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

– posiada elementarną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

– posiada elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI

– posiada podstawową umiejętność rozpoznawania, modyfikowania oraz oceniania sytuacji i procesów wychowawczych w świetle różnych teorii i koncepcji wychowania; posiada elementarną umiejętność stosowania strategii wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz udzielaniu pedagogicznego wsparcia w poszczególnych środowiskach wychowawczych

– potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowaniu motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

– posiada elementarną umiejętność syntezy interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej w ramach podstawowych zagadnień pedagogicznych w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych

– posiada podstawowe umiejętności obserwowania, analizowania, i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych oraz potrafi powiązać je z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

– potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii informacyjnych

– posiada podstawową umiejętność pisania tekstów naukowych oraz stosowania reguł dotyczących ochrony własności intelektualnej, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

– posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań diagnostycznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań

– posiada podstawową umiejętność rozumienia, analizy i samodzielnego opisu procesu kształcenia, a także podstawową umiejętność dobierania, stosowania, oceny i modyfikacji różnorodnych strategii wspomagania i kierowania procesem nauczania-uczenia oraz rozwiązywania problemów

– posiada podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

– potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

– potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, ma podstawowe umiejętności organizacyjne w planowaniu i podejmowaniu profesjonalnych działań, potrafi oceniać, monitorować i modyfikować różnorodne sytuacje i procesy edukacyjne

– potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działaniach na rzecz siebie i innych osób, dostrzegać i analizować dylematy etyczne oraz przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych

– potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu posiada podstawową umiejętność wyznaczania edukacyjnych celów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma nastawienie na dokonywanie oceny poziomu własnych kompetencji profesjonalnych oraz posiada przekonanie o potrzebie podejmowania świadomych działań w kierunku projektowania ścieżki własnego rozwoju osobistego i zawodowego

– posiada przekonanie o wartości nauk pedagogicznych jako podstawie orientacyjnej dla wszelkich profesjonalnych działań pedagogicznych

– posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania aktywnych indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych w środowisku społecznym

– posiada przekonanie o wartości i potrzebie zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w każdym obszarze działań

– posiada nastawienie na identyfikowanie dylematów i problemów etycznych w pracy pedagogicznej oraz na ich rozwiązywanie

– odznacza się gotowością do przejęcia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, a także do promowania wartości odpowiedzialności w środowisku

– jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.