Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n069-0-MW-10
  Nazwa: Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: psychologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Psychologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, psychologia
Drugi rok, psychologia
Trzeci rok, psychologia
Czwarty rok, psychologia
Piąty rok, psychologia

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, psychologia
Drugi semestr, psychologia
Drugi rok, psychologia
Trzeci rok, psychologia
Czwarty rok, psychologia
Piąty rok, psychologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na psychologii
Uprawnienia zawodowe:

Przygotowanie do zawodu psychologa, jakie realizuje Uczelnia, obejmuje zarówno teoretyczne podstawy wyjaśniania mechanizmów ludzkiego zachowania jak i orientację w elementarnych wskazaniach i zasadach psychologicznej praktyki. Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania.

Absolwent psychologii powinien być przygotowany do pracy przede wszystkim w zawodzie psychologa, ale także do zgodnego z zasadami etyki wykorzystywania wiedzy psychologicznej we wszystkich sektorach życia społecznego, w pełnieniu rozmaitych ról zawodowych, w wykonywaniu różnych zawodów.

Psycholog jest zawodem zaufania publicznego, zatem absolwent psychologii winien być przygotowany nie tylko do podejmowania i realizowania zadań związanych z tym zawodem, ale również winien być gotowy do świadczenia pomocy psychologicznej w wielu różnych sytuacjach kryzysowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Absolwent psychologii jest przygotowywany do pracy zarówno z pojedynczymi osobami w różnym wieku jak i z grupami, pomagając w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Absolwent studiów psychologicznych powinien dysponować:

- wiedzą ogólną i specjalistyczną z poszczególnych dziedzin psychologii, obejmującą podstawowe działy psychologii oraz główne obszary ich zastosowań,

- wiedzą ogólną z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych,

- odpowiednim poziomem świadomości i kultury metodologicznej,

- znajomością problemów etycznych związanych z pracą psychologa oraz wrażliwością etyczną,

- orientacją w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek, grup i społeczności, a więc w zakresie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r, w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny

- zna historię psychologii jako nauki, jak również historię myśli psychologicznej; rozumie procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej, powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii; posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki

- posiada podstawową wiedzę na temat historii filozofii i głównych kierunków filozofii współczesnej oraz sporów w jej obrębie; zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo – jednostka; posiada wiedzę o filozoficznych podstawach psychologii

- posiada poszerzoną wiedzę na temat cech poznania naukowego w psychologii i metodologii badań psychologicznych; zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako nauki empirycznej; posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat planowania badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych danych

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny; zna i rozumie teorię ewolucji; posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka; rozumie związki między psychologią i biologią jako naukami

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych; orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką

- posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji; zna podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji; rozumie genezę i funkcje emocji; rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka; zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze

- posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii osobowości; rozpoznaje unikalny, integrujący charakter problematyki osobowości w dziedzinie psychologii; jest świadomy/a złożoności relacji psychologii osobowości do innych obszarów psychologii; zna główne koncepcje osobowości i jej współczesne modele oraz badania w tym obszarze; rozumie kontrowersje dotyczące spójności i stabilności zachowania człowieka

- posiada wiedzę z dziedziny psychologii różnic indywidualnych; zna główne obszary zachowania człowieka, będące przedmiotem tego działu psychologii (osobowość, inteligencja, style poznawcze, uzdolnienia); rozumie genezę i przejawy różnic międzyosobowych; rozumie znaczenie psychologii różnic indywidualnych dla całej dziedziny psychologii

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi dziedzinami psychologii; zna główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej; posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej; rozumie istotę rozwoju; zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w toku całego życia; zna przebieg i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym

- posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychometrii; zna podstawy teoretyczne pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej; zna zasady prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także interpretacji ich wyników; rozumie konieczność pomiaru własności psychometrycznych testu

- posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej; rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej); rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu; zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych; orientuje się w ich wartościach psychometrycznych

- posiada wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego; zna główne modele zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym; posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających; zna podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych, powszechnie stosowane kryteria ich rozpoznawania oraz główne systemy klasyfikacji zaburzeń; posiada wiedzę o biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych; orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego

- posiada wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej i wiedzę poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna podstawowe stanowiska w etyce i zasady rozumowania etycznego; jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu psychologa; zna podstawowe standardy etyczno-zawodowe, wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce (KE-ZP) i w innych krajach, szczególnie zaś regulacje o charakterze międzynarodowym (kodeks EFPA, Deklaracja IUPsyS); zna podstawy prawne i organizację wykonywania zawodu psychologa w Polsce i Unii Europejskiej; posiada wiedzę na temat praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta

- zna język angielski w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna terminologię psychologiczną w języku angielskim; zna najważniejsze pozycje literatury psychologicznej w języku angielskim

- zna bazy danych literatury naukowej w dziedzinie psychologii; zna polskie naukowe czasopisma psychologiczne; posiada dobrą orientację w technologii multimedialnej; zna formalne zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych; zna standardy edycji artykułów naukowych

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki i odróżnić naukowe poznanie psychologiczne od poznania nienaukowego; sprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu całości wiedzy psychologicznej; w stopniu zaawansowanym zna szczegółową terminologie wybranej specjalizacji; czyta ze zrozumieniem psychologiczną literaturę naukową

- potrafi przedstawić historię naukowej psychologii; prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne; potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń psychologicznych; umie wymienić i przedstawić poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej psychologii

- posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów naukowych z dziedziny psychologii; identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w teoriach psychologicznych; potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do filozoficznych koncepcji człowieka

- umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych; potrafi poddać analizie zebrane dane empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej

- potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej; uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka; potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii poznawczej; potrafi wymienić specyficzne dla niej metody badawcze, łącznie z metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce; sprawnie posługuje się terminologią poznawczą; potrafi sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii emocji i motywacji; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii emocji i motywacji

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii osobowości; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii osobowości; potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do różnych ujęć teoretycznych osobowości

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii różnic indywidualnych; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do pojęć i teorii różnic indywidualnych

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii społecznej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej; potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań

- czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii rozwojowej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym; potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia; potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań usprawniających rozwój

- potrafi rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne; odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych; potrafi skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej; zna podstawowe testy psychologiczne i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych; jest w stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym

- potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej; zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia; potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną; jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii; umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną; potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy

- potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji itd, a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych; sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD; potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno-kulturowym; rozumie znaczenie czynników psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych; krytycznie posługuje się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych; potrafi dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia psychicznego; potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego; potrafi w sposób kompetentny udzielić pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki zawodu psychologa; potrafi rozpoznać najważniejsze problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu; potrafi przeprowadzić rozumowanie etyczne; umie przytoczyć standardy obowiązujące psychologa w danych okolicznościach i zastosować je do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-zawodowych w konkretnej sytuacji; w sposób kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta, jak również na kodeksy etyczno-zawodowe krajowe, europejskie i ogólnoświatowe; potrafi wskazać akty prawne, obowiązujące psychologa w trakcie wykonywania czynności zawodowych w danym obszarze życia zawodowego

- ma umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku angielskim; potrafi przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych; komunikuje się w tym języku w stopniu wystarczającym, aby brać udział w anglojęzycznych kursach i prowadzić rozmowę na tematy zawodowe

- potrafi przeszukiwać bazy danych literatury naukowej i poszukiwać informacji w literaturze psychologicznej; potrafi przygotować multimedialną prezentację raportu z badań własnych, wniosków z analizy literatury naukowej itp.; potrafi przygotować pracę pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym również empiryczną lub teoretyczną pracę magisterską

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- posiada poczucie tożsamości zawodowej; potrafi współpracować z innymi psychologami, w zespołach badawczych i w dziedzinie praktyki psychologicznej; uznaje granice swoich kompetencji zawodowych w kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin; potrafi popularyzować wiedzę psychologiczną bez straty dla jej wartości naukowej

- uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów starożytnych; współczesne teorie i badania umieszcza w szerszej perspektywie historycznej; docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach kształtowania się naukowej psychologii; rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe życie

- potrafi przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych; w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji filozoficznych; przyjmuje krytyczną postawę wobec wyników własnych badań

- prowadząc badania empiryczne, potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały formułować instrukcje i prezentować uczestnikom zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak i cel samego badania; współpracuje w zespole badawczym; jest skłonny/a do dzielenia się swoją wiedzą; dba o wartość aplikacyjną prowadzonych badań

- uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych; uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych

- potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych

- rozpoznaje ekspresję emocji, a także trudności z ekspresją i kontrolą emocji; potrafi zidentyfikować problemy natury emocjonalnej i zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak i społecznym czy instytucjonalnym; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych; dba o własne zdrowie emocjonalne; rozpoznaje motywy własnych zachowań; uznaje wartość motywacji wewnętrznej; potrafi motywować innych ludzi

- interpretuje zachowanie osoby w kategoriach różnych koncepcji i modeli osobowości; uznaje względną stabilność i spójność zachowania człowieka; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, równoważąc czynniki sytuacyjne i osobowościowe w jego wyjaśnianiu; jest świadomy/a własnych cech osobowości i ich potencjalnego wpływu na swoje zachowanie

- uwzględnia i docenia indywidualne zróżnicowanie ludzkich zachowań; cechuje się poszanowaniem indywidualności i odmienności, stara się być wolny od stereotypów i uprzedzeń; docenia konieczność zarówno kompensowania deficytów, jak i rozwoju wybitnych uzdolnień

- jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się poszanowaniem praw mniejszości; unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym

- uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych; potrafi sprawnie komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze), starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się dyskryminacji osób ze względu na wiek; jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego rozwoju, tak indywidualnie, jak i we współpracy z osobami i instytucjami

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego; rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników testów; unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu; popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i odpowiedzialny

- uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej; zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy; rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy; potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom; przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji; formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy

- docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa; dba o własne zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi; odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej; osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń; potrafi nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy psychologicznej; w przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy psychologicznej; uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających; przejawia gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

- przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu zawodu psychologa; z szacunkiem i życzliwością odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie podejmowania działań zawodowych; dobro klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i współdziałania środowisk psychologicznych; potrafi zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc; ma krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych psychologów; uznaje wartość samokształcenia, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- uznaje wartość specjalistycznego kształcenia językowego i kontaktów z zagranicznymi środowiskami zawodowymi

- uznaje znaczenie technologii multimedialnej dla przekazu wiedzy; prezentacje wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji multimedialnych) przygotowuje z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z punktu widzenia odbiorcy