Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Religioznawstwo, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n306-0-ZD-6
  Nazwa: Religioznawstwo, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: religioznawstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Religioznawstwa (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, religioznawstwo
Drugi rok, religioznawstwo
Trzeci rok, religioznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na religioznawstwie
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych, administracji publicznej i samorządzie terytorialnym. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach prywatnych i non profit. Absolwenci mogą prowadzić samodzielne prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich zajęć fakultatywnych z religioznawstwa.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie uzupełniające

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późniejszymi zmianami, Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę religii w kulturze

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- zna podstawową terminologię religioznawczą w języku polskim i obcych

- ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

- zna zależności między głównymi subdyscyplinami religioznawstwa oraz zna koncepcje wybranych klasycznych postaci religioznawstwa

- zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnego religioznawstwa

- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

- ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych

- ma podstawową wiedzę o obecności idei religijnych w dziejach i kulturze Polski

- zna metody interpretacji tekstów naukowych

- zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury religioznawczej

UMIEJĘTNOŚCI

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

- samodzielnie zdobywa wiedzę

- czyta i interpretuje teksty religijne

- poprawnie stosuje poznaną terminologię

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukoweg

- wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi

- formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze

- samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst religijny

- dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę

- identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych

- prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego

- rozumie odmienne postrzeganie życia religijnego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

- rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i delikatnością w rozwiązywaniu problemów natury religijnej

- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa religijnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych