Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika specjalna - resocjalizacja, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n308-1-ZD-6
  Nazwa: Pedagogika specjalna - resocjalizacja, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: pedagogika specjalna resocjalizacja
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Pedagogiki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, pedagogika specjalna - resocjalizacja
Drugi rok, pedagogika specjalna - resocjalizacja
Trzeci rok, pedagogika specjalna - resocjalizacja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na pedagogice
Licencjat na pedagogice
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja ukończył/a studia I stopnia zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (art. 63.1, pkt. 1, art. 64.1, pkt. 2, art. 65.1, pkt. 2, art. 67 i art. 71.1 oraz art. 76.1 i 77.1).

Studia I stopnia w zakresie resocjalizacji umożliwiły absolwentowi/ce nabycie uporządkowanej wiedzy z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącej koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym. Absolwent/ka potrafi diagnozować podmioty środowiska lokalnego i projektować działalność społeczno-opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną. Jest także przygotowany/a do podejmowania zadań związanych z profilaktyką patologii społecznych oraz pracą z rodziną w systemie wsparcia społecznego. Absolwent/ka pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja, potrafi diagnozować jednostki z zaburzeniami w zachowaniu i przejawiające różnorodne formy niepełnosprawności, jak również rozpoznawać niekorzystne uwarunkowania, potrzeby opiekuńczo-wychowawcze oraz potencjał profilaktyczno-terapeutyczny i resocjalizacyjny środowiska lokalnego.

Absolwent/ka odbył/a praktyki zawodowe w instytucjach i placówkach resocjalizacyjnych i posiada kwalifikacje do pracy zawodowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych na stanowisku nauczyciela pedagoga (szkoły podstawowe) oraz wychowawcy w świetlicach szkolnych i w internatach. Absolwenci/tki mogą także podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego jako wychowawcy.

Absolwent/ka zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i został/a przygotowany/a do podjęcia studiów w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych na studiach podyplomowych oraz studiach II stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

– ma elementarną wiedzę o kategoriach i pojęciach języka pedagogiki i pedagogiki specjalnej, organizujących wiedzę i działanie w ramach określonych koncepcji, teorii oraz praktyk pedagogicznych stosowanych w szczególności w pedagogice specjalnej

– ma elementarną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk i subdyscyplinami pedagogiki specjalnej

– posiada podstawową wiedzę szczegółową z zakresu współczesnej myśli filozoficzno-humanistycznej współkształtującej tendencje rozwoju pedagogiki i pedagogiki specjalnej

– posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej (zna stanowiska i podejścia metodologiczne do prowadzenia badań w pedagogice i pedagogice specjalnej)

– ma elementarną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki i pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, jej podstawy teoretyczne i metodyczne

– ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

– posiada podstawową wiedzę o patologii rozwoju i zaburzeniach w zachowaniu i zaburzeniach funkcjonowania psychospołecznego człowieka

– ma elementarną wiedzę o etiologii niepełnosprawności i zaburzeniach funkcjonowania psychospołecznego człowieka w różnych okresach rozwojowych

– posiada podstawową wiedzę o diagnozowaniu pedagogicznym, w szczególności o diagnozowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania i działaniach profilaktycznych i możliwościach rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych

– posiada podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej i promocji zdrowia ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, szczególnie w procesach integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych, wychowawczych, integracyjnych, inkluzyjnych i rehabilitacyjnych

– ma elementarną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacji, rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami społecznego funkcjonowania

– ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych powołanych dla osób i grup niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– posiada elementarną wiedzę psychologiczną na temat specyfiki etapów, zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka współtworzącą teoretyczne podstawy pedagogicznych kompetencji społecznych, wychowawczych i dydaktycznych, ukierunkowaną w szczególności na zastosowanie w pedagogice specjalnej

– posiada podstawową wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych nakierowanych w szczególności na osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych: niepełnosprawne, chore, niedostosowane społecznie

– posiada elementarną wiedzę o planowaniu i projektowaniu oraz strategiach konstruowania procesu kształcenia ogólnego i specjalnego oraz upowszechniania wiedzy pedagogicznej, ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne szczególnie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– ma podstawową wiedzę z zakresu teorii komunikowania interpersonalnego (z uwzględnieniem koncepcji terapeutycznych) umożliwiającą wspieranie rozwoju umiejętności interpersonalnych innych osób oraz doskonalenie umiejętności własnych

– ma elementarną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, w szczególności tych mających wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– ma elementarną wiedzę o osobach uczestniczących w działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej

– posiada podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych wspierających rozwój i sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie, regulujących działalność podmiotów edukacyjno-opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych

– posiada elementarną wiedzę na temat etycznych i profesjonalnych aspektów roli zawodowej umożliwiającą opisywanie, rozumienie, interpretowanie i projektowanie własnej praktyki pedagogicznej, ukierunkowaną na zastosowanie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i pedagogice specjalnej, o metodach, technikach i narzędziach stosowanych w badaniach naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI

– posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł informacji, w ukierunkowaniu na różne obszary działalności pedagogicznej

– potrafi wykorzystywać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej i związanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań nakierowanych w szczególności na osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychospołecznego funkcjonowania

– potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań i w upowszechnianiu wiedzy pedagogicznej ukierunkowanej na zastosowanie praktyczne w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– posiada umiejętność stosowania wybranych teorii i koncepcji komunikowania interpersonalnego w określonym działaniu pedagogicznym i w pracy ze specjalistami oraz osobami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie, umożliwiającą wspieranie rozwoju umiejętności interpersonalnych innych osób oraz doskonalenie umiejętności własnych potrzebnych w przyszłym działaniu

– potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, pedagogiki specjalnej, jak i pokrewnych dyscyplin naukowych

– posiada umiejętność samodzielnego analizowania tekstów, krytycznej oceny stanowisk teoretycznych oraz argumentacji własnego stanowiska w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych

– posiada podstawowe umiejętności badawcze: analizowanie przykładów badań, konstruowanie i prowadzenie prostych badań w pedagogice, opracowanie i prezentację wyników badań

– posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, wyjaśniania złożonych sytuacji edukacyjnych, wychowawczych w procesie kształcenia i wspierania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

– potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i planowania pedagogicznych działań praktycznych szczególnie w obszarze edukacji, pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

– potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

– potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; ma podstawowe umiejętności organizacyjne w planowaniu i podejmowaniu działań profesjonalnych

– potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działaniach pedagogicznych, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami społecznego funkcjonowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, dokonując samooceny swoich kompetencji, wyznaczając kierunek własnego rozwoju

– docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i budowania warsztatu pracy pedagoga

– kieruje się przyjętymi wartościami w realizacji celów i zadań w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

– jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

– odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

– jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, ich edukację i rozwój społeczny, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

– ma świadomość odpowiedzialności za działania społeczne na poziomie lokalnym i globalnym, nakierowane na normalizację i inkluzję społeczną osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.