Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFz-n310-0-ZD-6
  Nazwa: Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: kognitywistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filozofii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kognitywistyka
Drugi rok, kognitywistyka
Trzeci rok, kognitywistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na kognitywistyce
Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia przygotowują absolwenta kognitywistyki do podejmowania pracy: a) w jednostkach naukowo-badawczych, b) w firmach z sektora IT (analityk, projektant interfejsów użytkownika, webmaster, itp.), c) jako specjaliści od Public Relations (wiedza z filozofii, psychologii i informatyki pomaga w podejmowaniu działań marketingowych).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w systemie nauk humanistycznych, społecznych, jak również przyrodniczych i ścisłych) wraz z ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną

- zna podstawową terminologię innych dyscyplin składowych nauk o poznaniu (kognitywistyki)

w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego

- zna elementarną terminologię kognitywistyczną w języku angielskim

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą historycznych źródeł kognitywistyki i zmian paradygmatów

w podejściu do zagadnień ludzkiego poznania

-ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk kognitywnych poznaniu: filozofii, logiki, psychologii, neurofizjologii, językoznawstwa, nauk o sztucznych systemach inteligentnych

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednego z wybranych bloków tematycznych: filozoficzno-psychologicznego; psychologiczno-informatycznego, filozoficzno-informatycznego

- rozumie, potrafi wskazać i opisać różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu kognitywistyki

w powiązaniu z rozwojem nauk formalnych i empirycznych

- ma podstawową wiedzę o obecności interdyscyplinarnych idei kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i gospodarki; rozumie relacje zwrotne pomiędzy tymi sferami a kognitywistyką

- zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk humanistycznych i społecznych

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

-ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych (polskich

i zagranicznych), społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania

-posiada orientację w najnowszych technologiach i środkach komunikacji medialnej; rozumie mechanizmy rządzące wyszukiwaniem, przechowywaniem i propagacją informacji za pomocą różnych metod i środków, w tym przede wszystkim Internetu

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę

i umiejętności w zakresie składowych dyscyplin kognitywistyki

- efektywnie wykorzystuje nowoczesne narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy

z zakresu nauk poznaniu (kognitywistyki)

-potrafi zidentyfikować problem kognitywistyczny, a następnie zastosować właściwe dla niego metody kognitywistyczne, wreszcie przedstawić raport badawczy w postaci krótkiego tekstu i prezentacji multimedialnej

- potrafi dokonać selekcji i wyboru literatury przedmiotu, a następnie skorzystać z niej w nawiązaniu do rozwiązywanego zadania badawczego

- rozumie i potrafi w podstawowym zakresie stosować metody statystyczne do opracowania wyników badań empirycznych

- potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne przy pomocy których analizuje i rozwiązuje problemy kognitywistyczne

-potrafi zidentyfikować filozoficzną naturę problemu kognitywistycznego, zinterpretować ten problem w ramach dyskusji interdyscyplinarnej i wskazać możliwe warianty jego opracowania i rozwiązania

z zastosowaniem metod eksperymentalnych i sztucznej inteligencji

- rozpoznaje i opisuje najbardziej fundamentalne problemy z zakresu kognitywistyki, potrafi wskazać

i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o aktualne stanowiska i koncepcje

-pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi na poziomie elementarnym pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć za pomocą krótkich raportów z przeprowadzonych badań, a także wypowiedzi ustnych bazujących na prezentacji multimedialnej

- pisze krótkie teksty z zakresu kognitywistyki zgodnie powszechnie przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych

- myśli logicznie; jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę

- rozumie, potrafi porównać i akceptuje różnorodność metod naukowych, światopoglądów, postaw

i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok

- komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych działów nauk o poznaniu (kognitywistyki)

z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym

-pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje krótkie prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu kognitywistyki, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, argumenty

i kontrargumenty, a także właściwą metodologię i dostępne źródła

-posiada odpowiednie kompetencje językowe (poziom B2); potrafi przełożyć prosty tekst naukowy

z języka polskiego na j. angielski; samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na polski średnio trudny tekst z zakresu nauk kognitywnych; potrafi wygłosić krótki referat w języku angielskim i uczestniczyć

w dyskusji na tematy kognitywistyczne

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych nauk kognitywnych w trakcie analizy podstawowych problemów badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie

- ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób

- myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności i autonomii jednostki

- pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę możliwe skutki swoich działań

- jest otwarty na nowe teorie, argumenty, kontrargumenty, idee i postawy, które stara się poznać

i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska

- efektywnie zarządza własnym czasem, potrafi organizować własną pracę, stawiać sobie cele

i właściwie oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu

- potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi stosować zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej

- skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań

- rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zawodową, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać

- jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości

- uczestniczy w życiu kulturalnym i ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie

- swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe i rosnące znaczenie kognitywistyki w kulturze i nauce europejskiej

- przez refleksję nad ludzkim poznaniem przyczynia się do kształtowania więzi pomiędzy uczonymi oraz do kształtowania więzi społecznych i do rozwoju jednostek oraz grup społecznych