Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WGG-0142-2SO
  Nazwa: E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: e-gospodarka przestrzenna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Ewa Kwiatkowska, Anna Strzelec
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, e-gospodarka przestrzenna
Drugi rok, e-gospodarka przestrzenna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na e-gospodarce przestrzennej
Uprawnienia zawodowe:

Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku „e-gospodarka przestrzenna” może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych

w uchwale nr 161/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu akademickim na kierunku studiów "e-gospodarka przestrzenna" od roku akademickiego 2015/16 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych i w kontekście zrównoważonego rozwoju

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania społecznoekonomicznego miejscowości i regionów oraz kształtowania podstaw ich rozwoju

- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności zachodzących pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka w różnych skalach przestrzennych i czasowych

- zna teoretyczne koncepcje ewolucji gospodarczej, koncepcje i metody zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

- posiada wiedzę na temat rewitalizacji, zna europejskie modele rewitalizacji oraz rozumie możliwości i ograniczenia ich wykorzystania Polsce

- zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system planowania przestrzennego w Polsce

- zna metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach, służące ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społecznoekonomicznego, pozwalające na prognozowanie zmian oraz na kształtowanie przestrzeni życia człowieka

- ma podstawową wiedzę o modelowaniu, analizie i wizualizacji danych geograficznych służących ocenie zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, prognozowaniu zmian oraz kształtowaniu przestrzeni życia człowieka; zna technologie przechowywania i udostępniania danych geograficznych, w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej

- rozumie umiejscowienie gospodarki przestrzennej na pograniczu nauk geograficznych, ekonomicznych i technicznych oraz jej powiązanie z innymi naukami

- posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych podstaw przyrodniczych i społecznych nauk empirycznych; zna najważniejsze etapy postępowania badawczego oraz rozumie znaczenie badań naukowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego

- zna aparat pojęciowy nauk podejmujących tematy związane z gospodarką przestrzenną w języku polskim i angielskim

- orientuje się w podstawowych zagadnieniach rynku pracy; rozumie rządzące nim uwarunkowania społeczne i kulturowe

- ma pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych przez siebie zagadnień dotyczących gospodarki przestrzennej

UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się terminologią fachową w zakresie gospodarki przestrzennej w języku polskim i angielskim

- umie odnaleźć i wyselekcjonować informacje z literatury naukowej, także w języku angielskim; potrafi krytycznie oceniać źródła informacji, w tym informacji naukowej

- wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych (w tym danych przestrzennych) do rozwiązywania problemów związanych z oceną stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, z prognozowaniem zmian oraz kształtowaniem przestrzeni życia człowieka

- umie wykonywać opracowania i projekty przydatne w procesie planowania przestrzennego, w tym dokumenty planistyczne

- umie zorganizować efektywnie własną pracę, w tym w ramach e-learningu

- ma świadomość specyfiki nauki na odległość; rozumie jakie stwarza to szanse i zagrożenia w procesie własnego kształcenia, w tym także po ukończeniu studiów

- umie korzystać z różnorodnych elektronicznych baz danych, w tym danych gromadzonych przez instytucje i urzędy państwowe (egovernment, e-urząd) oraz jednostki statystyczne (GUS)

- umie przygotować naukowe opracowanie tematu (prezentacja ustna, poster, raport, praca dyplomowa) z zachowaniem poprawności metodologicznej (w tym sformułować cel, zakres i metodykę badań, opisać wyniki i sformułować wnioski) oraz rygorów formalnych i edycyjnych

- dość swobodnie komunikuje się w języku angielskim; potrafi przedstawić w tym języku zagadnienia związane z tematyką studiów czy zainteresowaniami naukowymi prezentując własne zdanie w sposób dość spójny i logiczny; czyta ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody (ze względu na dość bogate słownictwo) artykuły i opracowania (poziom znajomości języka B2+)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności zdobywania kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy

- rozumie rolę badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych, a także nowoczesnych technik w gospodarowaniu przestrzenią

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł

- jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych)

- potrafi pracować w zespole, krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz określić priorytety służące realizacji określonego zadania

- rozumie konieczność samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej lub naukowej; jest przedsiębiorczy

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich, również w ramach elearningu

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę

- ma świadomość roli gospodarki przestrzennej we współczesnym świecie oraz własnych kompetencji w tym zakresie