Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WGG-031-0-UD-4
  Nazwa: Geologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: geologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Nauk Geologicznych (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, geologia
Drugi rok, geologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów uprawnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na następujących kierunkach i specjalnościach: geologia, biologia i geologia, specjalność: ochrona przyrody, górnictwo i geologia, geofizyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, studia matematyczno-przyrodnicze, geografia, biologia, archeologia. Kryterium kwalifikacyjnym jest średnia ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na geologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z podstawowych dyscyplin geologicznych. Uzyskał dodatkowe kompetencje stosownie do zrealizowanej specjalizacji studiów (mineralogiczno-petrologiczno-geochemicznej, geologiczno-poszukiwawczej lub stratygraficzno-mikropaleontologicznej). Ma przygotowanie do prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych z zakresu geologii. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się fachową literaturą anglojęzyczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy w kraju i za granicą w służbie geologicznej, w przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, w koncernach naftowych, w nadzorze geologicznym kopalń, w wyższych uczelniach i innych placówkach naukowych, w tym w muzeach przyrodniczych, a także w komórkach ochrony środowiska i geologii administracji państwowej i samorządowej. Jest uprawniony do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.