Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geografia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WGG-n030-0-ZD-6
  Nazwa: Geografia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: geografia
Kierunki do
wyboru:
geografia geografia fizyczna
geografia gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
geografia geografia społeczno-ekonomiczna
geografia turystyka
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, geografia
Drugi rok, geografia fizyczna
Trzeci rok, geografia fizyczna
Drugi rok, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Trzeci rok, gospodarka przestrzenna i rozwoj regionalny
Drugi rok, geografia społeczno ekonomiczna
Trzeci rok, geografia społeczno ekonomiczna
Drugi rok, turystyka
Trzeci rok, turystyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (geografia poziom rozszerzony oraz matematyka lub historia poziom podstawowy).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na geografii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, jednostkach planistycznych, gospodarczych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych

w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna przedmiot badań, strukturę i miejsce geografii w rodzinie nauk oraz podstawowe fakty z historii geografii; zna i rozumie kluczowe pojęcia geografii

- zna podstawy geologii, astronomii, ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na Ziemi

- zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych)

- ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji danych geograficznych; zna podstawowe technologie służące do ich udostępniania

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), ich przyczyny i uwarunkowania w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

- zna i rozumie przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz zna ich uwarunkowania przyrodnicze, historyczne, polityczne, społeczne i technologiczne

- zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka; rozumie w jaki sposób kształtują się te zależności w różnych skalach przestrzennych i czasowych

- zna przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i technologiczne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

- zna i rozumie podstawowe koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście procesów globalizacji oraz integracji gospodarczej i politycznej

- ma pogłębioną wiedzę na temat przestrzennego zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski oraz działalności człowieka na jej obszarze z uwzględnieniem historii rozwoju oraz współczesnego miejsca w Europie i na świecie

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się podstawową terminologią geograficzną w języku polskim i angielskim

- umie odnaleźć i wyselekcjonować informacje z literatury naukowej

- wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów przyrodniczych i społecznych; potrafi wykorzystać dostępne źródła danych, w tym mapy

- umie wykonać podstawowe obserwacje i pomiary, przyrodnicze i społeczne w terenie

- potrafi stosować odpowiednie metody prezentacji kartograficznej korzystając z danych pochodzących z własnych pomiarów i obserwacji terenowych oraz różnorodnych źródeł danych geograficznych

- wykorzystuje podstawowe narzędzia statystyczne i metody analizy przestrzennej do określania relacji pomiędzy zmiennymi przyrodniczymi i społeczno-ekonomicznymi oraz do badania ich dynamiki

- umie opracować i zaprezentować wybrany problem geograficzny w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem właściwej struktury logicznej, z poprawną dokumentacją źródeł, stosując odpowiednie metody prezentacji graficznej wyników badań (np. tabele, wykresy, mapy)

- umie przygotować opracowanie o charakterze monograficznym dotyczące miejscowości, regionu lub kraju obejmujące sferę przyrodniczą i społeczno-ekonomiczną

- planuje i prowadzi wycieczkę wykorzystując wiedzę geograficzną; potrafi poruszać się w terenie korzystając z mapy oraz nawigacji satelitarnej

- potrafi zastosować wiedzę geograficzną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych; umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich oddziaływanie i skutki w różnych skalach przestrzennych

- bierze aktywny udział w dyskusji nad wybranym zagadnieniem geograficznym

- ma umiejętności językowe, w tym w zakresie nauk geograficznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- wykazuje poszerzone umiejętności wykonywania pomiarów i analizy danych w zakresie studiowanej specjalności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje poszerzone umiejętności wykonywania pomiarów i analizy danych w zakresie studiowanej specjalności

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł

- jest odpowiedzialny, szczególnie w warunkach terenowych i laboratoryjnych, za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za powierzony sprzęt

- posiada zdolność do pracy w zespole i potrafi krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę

- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii

- wykazuje ciekawość świata; w swoim otoczeniu dostrzega zróżnicowanie zjawisk przyrodniczych i ich wpływ na życie i działalność człowieka; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów