Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

geografia fizyczna, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WGG-n030-2-UZ-4
  Nazwa: geografia fizyczna, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: geografia geografia fizyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, geografia fizyczna
Drugi rok, geografia fizyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na geografii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, jednostkach planistycznych, gospodarczych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych. Student, który zrealizował odpowiedni program zajęć w Studium Pedagogicznym UJ oraz zaliczył określoną liczbę zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej i odbył określoną liczbę godzin praktyki pedagogicznej, posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania geografii i/lub przyrody w szkole.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych

w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

-posiada pogłębioną wiedzę na temat filozoficznych i metodologicznych podstaw nauk empirycznych

- rozumie specyfikę studiowanej specjalności w obrębie nauk geograficznych oraz jej powiązanie z innymi naukami

- zna aparat pojęciowy nauk podejmujących tematy związane z wybraną specjalnością w stopniu pozwalającym na korzystanie z ich dorobku w rozwiązywaniu problemów badawczych

- zna najważniejsze etapy postępowania badawczego oraz rozumie znaczenie badań naukowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego

- zna - w zakresie i stopniu dostosowanym do studiowanej specjalności - metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach oraz technologie służące udostępnianiu danych geograficznych; rozumie - w zakresie i stopniu dostosowanym do studiowanej specjalności - aspekty prawne, organizacyjne oraz społeczne udostępniania danych

- zna różne możliwości stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych

- ma podstawową wiedzę o możliwościach zawodowych na współczesnym rynku pracy

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się terminologią fachową w zakresie studiowanej specjalności w języku polskim i angielskim

- umie korzystać z literatury naukowej, także w języku angielskim na różnych etapach postępowania badawczego, potrafi krytycznie oceniać źródła informacji naukowej

- potrafi formułować merytoryczne i metodyczne problemy badawcze w zakresie dostosowanym do studiowanej specjalności

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych do rozwiązywania problemów badawczych

- umie zaplanować badania z uwzględnieniem racjonalności nakładu pracy, kosztów finansowych i czasu

- umie przygotować poprawną metodologicznie pracę naukową na poziomie pracy magisterskiej, z zachowaniem rygorów formalnych i edycyjnych

- potrafi przygotować dyskusję naukową dotyczącą wybranego problemu

- potrafi przedstawić ustnie lub pisemnie wybrany problem naukowy w języku polskim i angielskim

- potrafi ocenić własne umiejętności w kontekście miejsca na rynku pracy

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych)

- potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich

- docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę

- rozumie konieczność samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej lub naukowej; jest przedsiębiorczy