Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archeologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0004-1SO
  Nazwa: Archeologia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: archeologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Archeologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dorota Kuczerepa
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, archeologia
Drugi rok, archeologia
Trzeci rok, archeologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Nowa matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia (poziom rozszerzony). Stara matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia; oraz dodatkowe kryteria kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca znajomości problematyki archeologicznej na podstawie dwóch z podawanych przez Instytut Archeologii lektur.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na archeologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci mogą pracować w charakterze "techników" wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu archeologii w systemie nauk, jej specyfice oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,

- zna i rozumie podstawową terminologię używaną w archeologii oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat poglądów teoretycznych i założeń metodologicznych odnoszących się do rozwoju prehistorycznych i historycznych społeczności ludzkich,

- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz o procesach ich transformacji, w perspektywie historycznej i antropologicznej,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów chronologii i periodyzacji stosowanych w archeologii oraz metod datowania źródeł archeologicznych,

- ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania i charakterystyki poszczególnych kategorii źródeł archeologicznych,

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu archeologii: epoki kamienia, epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu, epoki żelaza i cywilizacji klasycznych, średniowiecza i okresu nowożytnego, cywilizacji Nowego Świata

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych subdyscyplin archeologii i relacji pomiędzy nimi,

- ma podstawową wiedzę o znaczeniu innych dyscyplin naukowych dla właściwego uprawiania archeologii,

- ma elementarną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, tworzących środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w przeszłości oraz kontekstów występowania źródeł archeologicznych,

- zna główne kierunki myśli teoretycznej współczesnej archeologii i wynikające z nich nurty badawcze w zakresie interpretacji kultury dawnych społeczeństw oraz rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania,

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji zabytków archeologicznych oraz zasady ich publikacji,

- ma podstawową wiedzę o najważniejszych, nowych osiągnięciach w obrębie poszczególnych subdyscyplin archeologii,

- ma podstawową wiedzę o metodyce i procedurach warsztatu badawczego archeologa, zarówno w zakresie prac terenowych, jak i gabinetowych,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o systemie i metodach organizacji ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach archeologicznych w Polsce i zagranicą oraz o sposobach ich działania.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii informatycznych,

- potrafi synchronizować zjawiska kulturowe na różnych obszarach geograficznych,

- potrafi formułować i podejmować proste problemy badawcze w zakresie archeologii, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi,

- potrafi sformułować wnioski wypływające z analizy danych archeologicznych, zaprezentować je oraz wskazać kierunki dalszych badań,

- potrafi trafnie rozpoznać i opracować różne kategorie źródeł archeologicznych,

- potrafi odnieść się do istniejących poglądów na temat związków pomiędzy kulturą materialną a procesami społecznymi i historycznymi,

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podstawowych zagadnień archeologii, korzystając z jej dorobku oraz z dokonań innych dyscyplin naukowych,

- potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, z wykorzystaniem poglądów różnych autorów,

- potrafi prowadzić dyskusję z archeologami, wykorzystując język specjalistyczny oraz różne techniki i kanały komunikacyjne (w języku polskim i w językach obcych, uznawanych za podstawowe dla określonych subdyscyplin archeologii),

- potrafi przygotować krótką pracę pisemną w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, zawierającą wszystkie elementy niezbędne w profesjonalnym opracowaniu naukowym i spełniającą powszechnie przyjęte w literaturze naukowej wymagania edytorskie,

- potrafi przygotować krótkie wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, oparte o różnorodne źródła archeologiczne,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w terenowych badaniach archeologicznych różnego typu,

- potrafi wykonywać standardowe czynności eksploracyjne w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach różnego typu,

- potrafi wykonać podstawowe kategorie dokumentacji wyników archeologicznych badań terenowych,

- potrafi przedstawić wstępną interpretację wyników archeologicznych badań terenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod klasyfikacji i analizy danych,

- potrafi zaproponować sposoby postępowania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego,

- potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu i analizy danych archeologicznych i pokrewnych,

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia, uzupełniania i wzbogacania,

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania,

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, zwłaszcza w trakcie archeologicznych badań terenowych,

- ma świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych w nauce,

- posiada elementarne umiejętności organizacyjne związane z przygotowaniem i realizowaniem badań archeologicznych,

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,

- ma przekonanie o konieczności zachowywania profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej,

- ma świadomość odpowiedzialności za stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i konieczności aktywnego uczestniczenia w działaniach na jego rzecz, m.in. poprzez udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych,

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach, mających na celu prowadzenie różnorakich badań archeologicznych, ich promowanie oraz ochronę dziedzictwa archeologicznego.