Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0004-2SO
  Nazwa: Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: archeologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Archeologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dorota Kuczerepa
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, archeologia
Drugi rok, archeologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

a) dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie Archeologii: średnia ze studiów obliczana na podstawie obowiązującego Regulaminu Studiów, b) dla absolwentów innych studiów I stopnia: nota uzyskana na egzaminie z zakresu Archeologii (poziom egzaminu licencjackiego) przeprowadzanym przez komisję Instytutu Archeologii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na archeologii
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zostać zatrudnieni w placówkach naukowo-badawczych, urzędach konserwatorskich i muzeach.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu archeologii w systemie nauk, jej specyfice oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej,

- ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz o procesach ich transformacji, w perspektywie historycznej i antropologicznej,

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów chronologii i periodyzacji stosowanych w archeologii oraz na temat przyrodniczych metod datowania,

- ma zaawansowaną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu wybranych subdyscyplin archeologii,

- ma ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, tworzących środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w przeszłości,

- ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych kierunkach myśli teoretycznej współczesnej archeologii i wynikających z nich nurtach badawczych w zakresie interpretacji kultury dawnych społeczeństw oraz rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania,

- zna zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych, właściwe dla różnych tradycji i szkół badawczych oraz zasady publikacji wspomnianych źródeł,

- ma rozszerzoną wiedzę o najnowszych osiągnięciach w obrębie wybranej specjalizacji badawczej,

- ma zaawansowaną wiedzę o metodyce i procedurach warsztatu badawczego archeologa, zarówno w zakresie prac terenowych, jak i gabinetowych, umożliwiającą podjęcie samodzielnej, twórczej pracy badawczej,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach archeologicznych w Polsce i zagranicą oraz o sposobach ich działania.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii informatycznych, integrować pozyskane informacje i formułować na tej podstawie krytyczne sądy,

- potrafi formułować i podejmować problemy badawcze w zakresie archeologii, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi,

- potrafi sformułować wnioski wypływające z analizy danych archeologicznych oraz danych pochodzących z innych dyscyplin, zaprezentować je oraz wskazać kierunki dalszych badań,

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi w zakresie archeologii i dyscyplin pokrewnych, w samodzielnej pracy badawczej,

- potrafi trafnie rozpoznać i kompleksowo opracować różne kategorie źródeł archeologicznych, z wykorzystaniem wyników analiz specjalistycznych i różnorodnych metod analizy danych,

- potrafi samodzielnie formułować hipotezy na temat związków pomiędzy kulturą materialną a procesami społecznymi i historycznymi i krytycznie odnosić się do istniejących poglądów w tym zakresie,

- potrafi w sposób merytoryczny prezentować własne poglądy, korzystając z najnowszych osiągnięć archeologii i nauk pokrewnych,

- potrafi przygotować pracę pisemną zawierającą wszystkie elementy niezbędne w profesjonalnym opracowaniu naukowym i spełniającą powszechnie przyjęte w literaturze naukowej wymagania edytorskie, z wykorzystaniem różnorodnych kategorii źródeł oraz ujęć syntetycznych i teoretycznych,

- potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, oparte o wyniki samodzielnej analizy różnorodnych kategorii źródeł archeologicznych oraz ujęcia syntetyczne i teoretyczne,

- potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią specjalistyczną, w języku polskim i w językach obcych, uznawanych za podstawowe dla poszczególnych subdyscyplin archeologii,

- potrafi przygotować i przeprowadzić terenowe badania archeologiczne, zgodnie z wymogami metodycznymi oraz aktualnymi regulacjami prawnymi,

- potrafi przedstawić interpretację wyników archeologicznych badań terenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod klasyfikacji i analizy danych,

- potrafi wykonać wszystkie kategorie dokumentacji wyników archeologicznych badań terenowych,

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia, uzupełniania i wzbogacania, dokonuje oceny własnych kompetencji oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, łącznie z funkcjami kierowniczymi, zwłaszcza w trakcie archeologicznych badań terenowych,

- ma pogłębioną świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych w nauce,

- posiada pogłębione umiejętności organizacyjne związane z przygotowaniem i realizowaniem badań archeologicznych,

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,

- ma przekonanie o konieczności zachowywania profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej, poszukuje możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań w tym zakresie,

- ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i konieczności aktywnego uczestniczenia w działaniach na jego rzecz, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych lub uczestnictwo w takich wydarzeniach.