Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Historia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0035-2SO
  Nazwa: Historia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: historia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Historii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Justyna Gałuszka
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, historia
Drugi rok, historia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na historii
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada pogłębioną, uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę historyczną, do specjalizacji w wybranych działach nauk historycznych,

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach i problemach różnych dziedzin badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im podobne,

- opanował na poziomie rozszerzonym fachową terminologię w zakresie nauk historycznych, oraz podstawy takiej terminologii w szeroko rozumianych naukach humanistycznych i społecznych,

- ma zaawansowaną oraz uporządkowaną, zorganizowaną chronologicznie oraz tematycznie wiedzę o historii ziem polskich we wszystkich epokach,

- ma zaawansowaną wiedzę na temat zagadnień z historii powszechnej przynajmniej w odniesieniu do jednej epoki historycznej w związku z wybraną specjalizacją badawczą,

- posiadł znajomość historii porównawczej Europy,

- potrafi pojąć zależności między problemami społecznymi, gospodarczymi oraz politycznymi, a integracja europejską,

- zna i rozumie diachroniczną strukturę przeszłości,

- umie rozpoznać relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi, także w odniesieniu do umiejętności popularyzacji wiedzy historycznej; ma świadomość wpływu historii na współczesnych ludzi,

- posiada pogłębiona wiedzę na temat przedmiotu historii oraz metodologii historii,

- poznał różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badanej epoki,,

- posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych),

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach historycznych; rozumie ich znaczenie dla nauki,

- potrafi określić miejsce historii i jej znaczenie pośród innych dyscyplin naukowych humanistycznych i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności i wagę osiągnięć innych dyscyplin naukowych,

- rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych; rozumie zastosowanie różnorodnych metod w pracy historyka,

- ma poszerzoną wiedzę na temat dorobku historiografii; umie określić jej główne nurty; orientuje się w najnowszych nurtach badań historycznych; ma wiedzę metodologiczną,

- rozumie, że badania i debata historyczne są procesem stałym, który niesie ze sobą zmiany i rozwój poglądów,

- rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różnice stanowisk w naukach historycznych,

- zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka nowożytnego obcego i tłumaczenia tekstów źródłowych,-

- orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współczesnych instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających wiedzę historyczną,

- ma świadomość o aktualnej działalności i ofercie współczesnych instytucji kultury, jak również instytucji popularyzujących wiedzę.

UMIEJĘTNOŚCI

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę; robi to korzystając z nowoczesnych technik pozyskiwania, analizowania i klasyfikowania danych,

- potrafi wskazać na wzajemne uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań historycznych, udowodnić i omówić wzajemne ich zależności,

- formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii,

- posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii,

- potrafi świadomie stosować w mowie i piśmie terminologię fachową, tak w pracy badawczej, jak i przy popularyzacji nauki,

- potrafi analizować, interpretować i wykorzystać do własnych badań teksty historyczne oraz różnorakie źródła,

- dobiera prawidłowo i nieprzypadkowo metody oraz narzędzia badawcze właściwe dla danej dziedziny historii, pozwalając na rozwiązywanie różnych zagadnień i problemów,

- potrafi korzystać z bibliografii, pomocy archiwalnych, katalogów do wyszukania informacji i ich systematyzacji,

- potrafi dokonać pogłębionej krytyki źródeł historycznych,

- potrafi analizować, zinterpretować i zaprezentować zebrane informacje w przejrzystej i przemyślanej formie,

- potrafi stosować różne nowoczesne techniki prezentacji badań,

- potrafi wykorzystać zdobyte kompetencje i doświadczenie w celu krytycznego przedstawienia swoich osiągnięć; potrafi uzasadnić swoje opinie w ważkich sprawach społecznych, politycznych itp.,

- potrafi argumentować i przedstawić swoje poglądy i stanowisko w dyskursie naukowym, wykorzystując tak swoją wiedzę i doświadczenie, jak i opinie, tezy i argumenty znanych mu różnych autorów prac historycznych,

- umie pisać poprawnie w języku ojczystym, stosując różne formy pisarstwa z poprawnym zastosowaniem terminologii historycznej,

- posiada rozwinięte umiejętności w zakresie przygotowania tekstów historycznych zgodnie z wymogami nauk historycznych; umie sporządzać przypisy, bibliografię oraz korzysta z kanonów krytyki przyjętych w wybranej dziedzinie nauk historycznych,

- poprawnie używa języka ojczystego z elementami profesjonalnej terminologii nauk historycznych i pokrewnych,

- komunikuje się w przynajmniej jednym obcym języku nowożytnym z użyciem fachowej terminologii charakterystycznej dla nauk historycznych i pokrewnych,

- potrafi tłumaczyć i interpretować teksty źródłowe w języku starożytnym, lub dawnym,

- krytycznie ocenia stan swojej wiedzy i umiejętności,

- korzysta z TI, multimedialnej i Internetu; potrafi krytycznie oceniać zasoby internetowe,

- posiada umiejętność pisania prostych tekstów historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym,

- stosuje zróżnicowane metody upowszechniania wiedzy historycznej i z zakresu nauk społecznych,

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- dostrzega i rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w nauce, w szczególności w pracy historyka i przy popularyzacji historii,

- uznaje i szanuje różnice opinii determinowane podłożem narodowym i kulturowym; potrafi je zaakceptować i prowadzić polemikę w sposób etyczny, kulturalny i tolerancyjny,

- dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przekazywaniu współczesnej wiedzy historycznej i sprzeciwianiu się jej instrumentalnego użycia przez różne grupy interesów (narodowe, społeczna i polityczne),

- docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych, regionalnych i narodowych więzi społecznych oraz tożsamości,

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i rozumie konieczność ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego; rozumie potrzebę rozwoju kompetencji personalnych i społecznych,

- docenia i szanuje dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski oraz swojego regionu, oraz Europy; jest gotów je promować,

- aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych debatach; popularyzuje wiedzę wśród osób spoza grona fachowców,

- rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne,

- umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach,

- wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków, przy uszanowaniu poglądów innych osób,

- rozumie i akceptuje świat wartości i postaw innych osób w różnych kontekstach i sytuacjach historycznych,

- potrafi pracować w zespole; podejmuje się kierowania małymi zespołami i przyjęcia odpowiedzialności za efekty pracy zespołu.