Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0053-1SO
  Nazwa: Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: muzykologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Muzykologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Łabęcka, Michał Jaczyński
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, muzykologia
Drugi rok, muzykologia
Trzeci rok, muzykologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na muzykologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent legitymuje się kwalifikacjami w zakresie ogólnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej i nauczycielskiej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie dyscypliny muzykologiczne; miejsce, znaczenie i specyfikę badań nad muzyką w systemie nauk; powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi;

- zna i rozumie podstawowe leksykony muzyczne, serie wydawnicze, nutowe, książkowe i czasopisma, bibliografie oraz najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowych badaniach muzykologicznych;

- zna i rozumie terminologię muzykologiczną w języku polskim; pojęcia, symbole i normy teorii harmonii i kontrapunktu;

- zna i rozumie zasady muzyki, typy form muzycznych, rodzaje instrumentów muzycznych;

- zna i rozumie specyfikę i ontologię źródeł muzycznych oraz notacje muzyczne w zmiennej perspektywie historycznej;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji muzycznych;

- zna i rozumie w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury;

- zna i rozumie w stopniu szczegółowym działalność i twórczość ważniejszych kompozytorów i teoretyków muzyki, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych;

- zna i rozumie w stopniu podstawowym specyfikę, twórczość i nurty wykonawcze w muzyce ludowej różnych kontynentów i polskiej muzyki ludowej, a także popularnej;

- zna i rozumie zjawiska akustyczne związane z powstawaniem i percepcją dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej; relacje między muzyką a właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych oraz pomieszczeń; problemy przestrzeni akustycznej;

- zna i rozumie najważniejsze nurty i poglądy z zakresu filozofii i estetyki muzyki;

- zna i rozumie nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane w muzykologii oraz podstawowe normy i formaty katalogowania zbiorów muzycznych;

- zna i rozumie podstawowe zasady działania instytucji kultury, podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz zasady formułowania i publikacji muzykologicznego tekstu nutowego, naukowego i popularno-naukowego;

- zna i rozumie podstawową fachową terminologię muzyczną w języku obcym;

- zna i rozumie język łaciński w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (np. słownik).

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, wykorzystywać i prezentować informacje z zakresu muzykologii (z wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych); sporządzać bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym;

- potrafi analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe metody analityczne, poszczególne wytwory kultury muzycznej oraz posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu harmonii, kontrapunktu, nauki o basso continuo;

- potrafi dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z podanej bibliografii i analizy wytworów kultury muzycznej;

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela akademickiego tworzyć teksty spełniające standardy rozpraw naukowych w zakresie muzykologii;

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie zasad i historii muzyki, estetyki muzycznej, etnomuzykologii w oparciu o podaną bibliografię oraz inne źródła informacji, a także analizę muzyczną;

- potrafi dokonać przekładu średnio trudnego tekstu muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski; sformułować krótką pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- potrafi dokonać przekładu tekstu łacińskiego na język polski przy pomocy dostępnych narzędzi (np. słownika);

- potrafi rozpoznać, zdefiniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej i popularnej;

- potrafi stosować zasady poprawnej dokumentacji muzycznej i opisu etnograficznego w teorii i praktyce;

- potrafi dokonać transkrypcji utworu muzycznego z dawnych typów notacji muzycznej na współczesną;

- potrafi scharakteryzować podstawowe poglądy z zakresu filozofii i estetyki muzycznej;

- potrafi opisywać kulturę muzyczną w kontekście antropologicznym;

- potrafi opracowywać zbiory muzyczne;

- potrafi rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę szkoły kompozytorskiej lub kompozytora;

- potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

- potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz fachową terminologią muzyczną w języku obcym;

- potrafi posługiwać się narzędziami i metodami wykorzystywanymi w edytorstwie i dziennikarstwie muzycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe idee i interpretacje oraz gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów;

- jest gotów do pracy zespołowej, podziału obowiązków, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę dyskusji;

- jest gotów do samodzielnego określenia podstawowych problemów badawczych z zakresu muzykologii oraz dyskutowania o metodach ich rozwiązania;

- jest gotów do odpowiedzialnego przekazywanej wiedzy i informacji, rzetelności i uczciwości naukowej, uczciwości w sytuacji prowadzenia sporu naukowego;

- jest gotów do ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i jest świadom roli muzykologów w tym zakresie; ma świadomość istotnej roli muzyki w życiu społecznym i w rozwoju człowieka;

- jest gotów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia aktualnych wydarzeń muzycznych i kulturalnych, korzystając z różnych mediów;

- jest gotów do stosowania zasad uczciwych praktyk w zakresie tworzenia tekstów naukowych i prowadzenia dyskusji naukowej;

- jest gotów do współpracy w organizacji i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali, uroczystości okolicznościowych, konkursów.