Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Muzykologia, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0053-2SO
  Nazwa: Muzykologia, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: muzykologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Muzykologii (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Łabęcka, Michał Jaczyński
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, muzykologia
Drugi rok, muzykologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na muzykologii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przeznaczone dla osób z tytułem zawodowym licencjata, które przejawiają głębsze zainteresowanie i uzdolnienia w kierunku pracy badawczej. Absolwent jest przygotowany w zakresie: pracy badawczej w dziedzinie muzykologii, krytyki muzycznej, edytorstwa muzycznego, leksykografii muzycznej, organizacji życia muzycznego. Pod warunkiem odbycia kształcenia zgodnego ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie następujących przedmiotów: audycje muzyczne i literatura muzyczna (w szkole muzycznej I stopnia) oraz literatura muzyczna, historia muzyki i formy muzyczne (w szkole muzycznej II stopnia).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań muzykologicznych; tę znajomość jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi, co pozwala mu na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

- zna i rozumie dogłębnie i w sposób uporządkowany nurty i szkoły istniejące w dotychczasowych badaniach muzykologicznych, ich osiągnięcia oraz literaturę muzykologiczną;

- zna i rozumie dogłębnie terminologię muzykologiczną zmieniającą się w perspektywie historycznej;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym ontologię i cechy charakterystyczne źródeł muzycznych oraz edycji muzycznych;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym metodologię badań muzykologicznych;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym poglądy teoretyków muzyki w ujęciu historycznym;

- zna i rozumie historyczne i najnowsze metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla poszczególnych typów dzieł muzycznych i poglądów kompozytorskich;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym twórczość i nurty wykonawcze w muzyce tradycyjnej;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym nurty i poglądy z zakresu estetyki muzyki;

- zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego;

- zna i rozumie fachową terminologię muzyczną w języku obcym;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym dzieje życia muzycznego, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, wydawnictw muzycznych, instytucji kultury;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym działalność i twórczość kompozytorów, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi gromadzić bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym oraz krytycznie oceniać literaturę przedmiotu; w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z zakresu muzykologii (w wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych);

- potrafi sformułować problemy badawcze w odniesieniu do przedmiotu podjętych badań; dobrać właściwe narzędzia do badania różnych wytworów kultury muzycznej;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować – w oparciu o najnowsze metody analityczne – utwór muzyczny, konfrontować go z innymi utworami;

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować publikacje muzykologiczne, wyciągać z nich syntetyczne wnioski i wykorzystywać we własnych pracach;

- potrafi krytycznie analizować i konfrontować idee oraz poglądy z zakresu teorii muzyki, twórczo je wykorzystywać we własnych pracach muzykologicznych; dokonać syntezy różnych poglądów zebranych z literatury muzykologicznej z wnioskami z własnych analiz wytworów kultury muzycznej;

- potrafi krytycznie analizować i prezentować poglądy z zakresu estetyki muzycznej w szerszym kontekście filozoficzno-historycznym;

- potrafi wykorzystać przyswojone metody analizy dzieł muzycznych i tekstów o muzyce w samodzielnej pracy badawczej oraz działalności popularyzatorskiej;

- potrafi charakteryzować i konfrontować gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej, rodzaje źródeł muzycznych;

- potrafi uporządkować chronologicznie i umieścić w szerszym kontekście historyczno-kulturowym twórców i teoretyków muzyki oraz wytwory kultury muzycznej;

- potrafi ustnie i pisemnie krytycznie zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny oraz zaprezentować wyniki samodzielnych analiz wytworów kultury muzycznej;

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie historii form i gatunków muzycznych, estetyki muzyki, etnomuzykologii, metodologii badań muzykologicznych, edytorstwa muzycznego, historii sztuki w oparciu o bibliografię i inne źródła informacji oraz własne analizy muzykologiczne;

- potrafi dokonać przekładu tekstu muzykologicznego z języka obcego(podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski;

- potrafi w sposób przekonujący i uzasadniony merytorycznie dobierać argumenty w dyskusji dotyczącej problemów badawczych w muzykologii;

- potrafi w stopniu pogłębionym sformułować rozbudowaną pracę pisemną w języku polskim, spełniającą wymogi naukowego tekstu muzykologicznego;

- potrafi sformułować pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- potrafi ustnie i pisemnie, w języku polskim i języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii) sformułować i zaprezentować tekst popularyzujący muzykę lub wiedzę o muzyce;

- potrafi kierować pracą zespołu, współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach;

- potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

- potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i w stopniu pogłębionym rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe idee i interpretacje oraz gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów;

- jest gotów do przygotowania w zespole wystąpień ustnych lub prac pisemnych z zakresu muzykologii, relacjonowania problemu, poszukiwania metod jego rozwiązania, prowadzenia dyskusji;

- jest gotów do efektywnego organizowania własnej pracy, krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania, oceny w drodze dyskusji postępów pracy innych;

- jest gotów do odpowiedzialnego przekazywanej wiedzy i informacji, rzetelności i uczciwości naukowej, uczciwości w sytuacji prowadzenia sporu naukowego;

- jest gotów do ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i roli muzykologów w tym zakresie; ma świadomość istotnej roli muzyki w życiu społecznym i w rozwoju człowieka;

- jest gotów do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, śledzenia aktualnych wydarzeń muzycznych i kulturalnych, korzystając z różnych mediów;

- jest gotów do stosowania zasad uczciwych praktyk w zakresie tworzenia tekstów naukowych;

- jest gotów do współpracy w organizacji i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali muzycznych, uroczystości okolicznościowych, konkursów popularyzujących wiedzę z zakresu muzyki.