Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona dóbr kultury, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0058-1SO
  Nazwa: Ochrona dóbr kultury, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ochrona dóbr kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Historii Sztuki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, ochrona dóbr kultury
Drugi rok, ochrona dóbr kultury
Trzeci rok, ochrona dóbr kultury

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ochronie dóbr kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących sie szeroko pojętą ochroną dziedzctwa kulturowego: służbach konserwatorskich, muzeach (zwłaszcza wielodziałowych, regionalnych i krajoznawczych), w stosownych wydziałach urzędów samorządowych i w placówkach zaangażowanych w popularyzację dziedzictwa kulturowego (domy kultury, biura informacji turystycznej)

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu wiedzy o ochronie dóbr kultury w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

zna i rozumie terminologię związaną z ochroną dóbr kultury

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu ochrony dóbr kultury

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu ochrony dóbr kultury

ma podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach naukowych powiązanych z ochroną dóbr kultury

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy o ochronie dóbr kultury i pokrewnych dyscyplinach naukowych

zna i rozumie podstawowe metody ochrony dziedzictwa kulturowego i doktryny konserwatorskie właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego i pokrewnych nauk historycznych

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

potrafi opisać konkretne działania konserwatorskie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i wszechświata

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form