Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0117-2SO
  Nazwa: Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: judaistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Judaistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Marta Barasińska-Sułowska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, judaistyka
Drugi rok, judaistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na judaistyce
Uprawnienia zawodowe:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i przydatne do pracy w instytucjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana z historią i kulturą Żydów (muzea, biblioteki naukowe, instytucje kulturalno-oświatowe, wydawnictwa, biura turystyczne). Dodatkowo różnorodne możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności stwarza praktyczna znajomość języka hebrajskiego (współczesnego) i jidysz, których nauczaniu wiele miejsca poświęcono w programie.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. w uchwale nr 115/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną i prowadzącą do specjalizacji, wiedzę w zakresie przedmiotów judaistycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, rozumie znaczenie przedmiotów judaistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, jest w stanie rozwijać i twórczo stosować posiadaną wiedzę w działalności zawodowej,

- zna i rozumie terminologię używaną w judaistyce na poziomie rozszerzonym, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych,

- ma uporządkowaną, ale i pogłębioną wiedzę na temat historii, religii, kultury żydowskiej oraz języków żydowskich; ma wiedzę w zakresie żydowskiego życia politycznego i żydowskiego dziedzictwa artystycznego; ma poszerzoną wiedzę o judaizmie, jego związkach z innymi religiami oraz wyrosłych w jego łonie nurtach; ma znajomość zasad funkcjonowania instytucji politycznych współczesnego Izraela; zna i rozumie wpływ antysemityzmu na postawę społeczeństw wobec Żydów i wynikające z niego skutki,

- ma wiedzę pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych,

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach i ośrodkach badawczych obejmującą wybrane dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, właściwe dla judaistyki,

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla tradycji żydowskiej, ma znajomość tradycji kulturowych i religijnych wywodzących się z judaizmu, ma świadomość podstaw rozwoju niechęci wobec społeczności żydowskiej, ma wiedzę dotyczącą udziału Żydów w kulturze polskiej,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej,

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o językach żydowskich (języku jidysz, języku hebrajskim) oraz rozwoju tych języków; zna i rozumie zjawiska językowe ważne dla lepszego zrozumienia języka analizowanego tekstu lub też ewolucji znaczeniowej różnych słów i pojęć,

- ma wiedzę o żydowskich instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie, ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym nawiązującym do tradycji żydowskiej,

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, wykorzystuje informacje w językach obcych (j. angielskim, j. hebrajskim, j. jidysz), potrafi łączyć zgromadzone wiadomości, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie,

- posiada pogłębione umiejętności badawcze; umie opracować i zaprezentować zgromadzone wyniki analiz; potrafi dobrać właściwe metody badawcze do opisu procesów i zjawisk historycznych, religijnych, kulturowych odnoszących się do społeczności żydowskiej; posiada umiejętność klasyfikowania judaiców,

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze; ma umiejętność samodzielnego poszerzania posiadanych wiadomości,

- potrafi łączyć wiadomości z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i wykorzystywać ją w sytuacjach profesjonalnych,

- posiada rozwiniętą umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania różnych przejawów dziedzictwa kulturowego Żydów; potrafi określić ich znaczenie oraz umiejscowić je w procesie historyczno-kulturowym,

- posiada umiejętność argumentowania i formułowania własnych wniosków w oparciu o prac innych autorów, potrafi formułować opinie krytyczne, potrafi tworzyć syntetyczne podsumowania,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz różnorakich prac pisemnych w języku polskim, języku angielskim oraz – przy wykorzystaniu słownika – w językach żydowskich; posiada umiejętność pracy na różnych źródłach,

- posiada umiejętności językowe (w zakresie j. angielskiego lub innego języka nowożytnego) zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, student posiada umiejętności językowe w zakresie języków żydowskich (j. jidysz, j. hebrajski) na poziomie umożliwiającym – przy pomocy słownika – pracę na oryginalnym materiale źródłowym,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość ważności i zrozumienie dla konieczności uczenia się przez całe życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; dokonuje samooceny swoich kompetencji; wyznacza kierunki własnego rozwoju,

- wykazuje gotowość do pracy w grupie, przyjmując w niej różne role; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracy na rzecz popularyzacji wiedzy judaistycznej oraz dialogu między kulturowego; jest zdolny do porozumiewania się z osobami specjalizującymi się w innych dziedzinach nauk,

- potrafi samodzielnie podejmować decyzje, określać priorytety służące realizacji wyznaczonych działań,

- uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego.