Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-0127-1SO
  Nazwa: Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: etnologia i antropologia kulturowa
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Małgorzata Sroga-Pasternak
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, etnologia i antropologia kulturowa
Drugi rok, etnologia i antropologia kulturowa
Trzeci rok, etnologia i antropologia kulturowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na etnologii i antropologii kulturowej
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

WIEDZA

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych.

Ma podstawową wiedzę o rożnych sposobach ujmowania kultury jako zakresu przedmiotowego etnologii i antropologii kulturowej oraz o człowieku jako podmiocie kultury.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, a także teoretyczne, metodologiczne i praktyczne przygotowanie do pracy terenowej, również w środowisku obcym kulturowo.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach etnologii i antropologii kulturowej z dyscyplinami naukowymi z obszaru kształcenia w zakresie humanistyki.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Ma świadomość kompleksowej natury języka jako elementu kultury oraz jego roli w systemie kultury.

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury prowadzących działalność tematycznie powiązaną z etnologią i antropologią kulturową.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł zastanych i wywołanych.

Posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące pracę w terenie, formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych (w szczególności jakościowych), opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie etnologii i antropologii kulturowej.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla etnologii i antropologii kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Potrafi określić mechanizmy i składowe kultury w jej antropologicznym rozumieniu oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej ze specjalistami z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych oraz osobami z różnych środowisk i kultur w języku polskim i w języku obcym.

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł właściwych dla nauk etnologicznych.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł właściwych dla nauk etnologicznych.

Ma umiejętności językowe w zakresie etnologii i antropologii kulturowej zgodne z wymaganiami określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się zawodowego, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, dostosowując się do różnych kontekstów kulturowych.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.