Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archeologia, dzienne licencjackie

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-n004-0-ZD-6
  Nazwa: Archeologia, dzienne licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: archeologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Archeologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, archeologia
Drugi rok, archeologia
Trzeci rok, archeologia

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, archeologia
Drugi semestr, archeologia
Trzeci semestr, archeologia
Czwarty semestr, archeologia
Piąty semestr, archeologia
Szósty semestr, archeologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Nowa matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia (poziom rozszerzony). Stara matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia; oraz dodatkowe kryteria kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca znajomości problematyki archeologicznej na podstawie dwóch z podawanych przez Instytut Archeologii lektur.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na archeologii
Licencjat na archeologii
Licencjat na archeologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci mogą pracować w charakterze "techników" wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu archeologii w systemie nauk, jej specyfice oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,

- zna i rozumie podstawową terminologię używaną w archeologii oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat poglądów teoretycznych i założeń metodologicznych odnoszących się do rozwoju prehistorycznych i historycznych społeczności ludzkich,

- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz o procesach ich transformacji, w perspektywie historycznej i antropologicznej,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów chronologii i periodyzacji stosowanych w archeologii oraz metod datowania źródeł archeologicznych,

- ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania i charakterystyki poszczególnych kategorii źródeł archeologicznych,

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu archeologii: epoki kamienia, epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu, epoki żelaza i cywilizacji klasycznych, średniowiecza i okresu nowożytnego, cywilizacji Nowego Świata

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych subdyscyplin archeologii i relacji pomiędzy nimi,

- ma podstawową wiedzę o znaczeniu innych dyscyplin naukowych dla właściwego uprawiania archeologii,

- ma elementarną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, tworzących środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w przeszłości oraz kontekstów występowania źródeł archeologicznych,

- zna główne kierunki myśli teoretycznej współczesnej archeologii i wynikające z nich nurty badawcze w zakresie interpretacji kultury dawnych społeczeństw oraz rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania,

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji zabytków archeologicznych oraz zasady ich publikacji,

- ma podstawową wiedzę o najważniejszych, nowych osiągnięciach w obrębie poszczególnych subdyscyplin archeologii,

- ma podstawową wiedzę o metodyce i procedurach warsztatu badawczego archeologa, zarówno w zakresie prac terenowych, jak i gabinetowych,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o systemie i metodach organizacji ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach archeologicznych w Polsce i zagranicą oraz o sposobach ich działania.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii informatycznych,

- potrafi synchronizować zjawiska kulturowe na różnych obszarach geograficznych,

- potrafi formułować i podejmować proste problemy badawcze w zakresie archeologii, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi,

- potrafi sformułować wnioski wypływające z analizy danych archeologicznych, zaprezentować je oraz wskazać kierunki dalszych badań,

- potrafi trafnie rozpoznać i opracować różne kategorie źródeł archeologicznych,

- potrafi odnieść się do istniejących poglądów na temat związków pomiędzy kulturą materialną a procesami społecznymi i historycznymi,

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podstawowych zagadnień archeologii, korzystając z jej dorobku oraz z dokonań innych dyscyplin naukowych,

- potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, z wykorzystaniem poglądów różnych autorów,

- potrafi prowadzić dyskusję z archeologami, wykorzystując język specjalistyczny oraz różne techniki i kanały komunikacyjne (w języku polskim i w językach obcych, uznawanych za podstawowe dla określonych subdyscyplin archeologii),

- potrafi przygotować krótką pracę pisemną w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, zawierającą wszystkie elementy niezbędne w profesjonalnym opracowaniu naukowym i spełniającą powszechnie przyjęte w literaturze naukowej wymagania edytorskie,

- potrafi przygotować krótkie wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, oparte o różnorodne źródła archeologiczne,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w terenowych badaniach archeologicznych różnego typu,

- potrafi wykonywać standardowe czynności eksploracyjne w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach różnego typu,

- potrafi wykonać podstawowe kategorie dokumentacji wyników archeologicznych badań terenowych,

- potrafi przedstawić wstępną interpretację wyników archeologicznych badań terenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod klasyfikacji i analizy danych,

- potrafi zaproponować sposoby postępowania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego,

- potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu i analizy danych archeologicznych i pokrewnych,

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia, uzupełniania i wzbogacania,

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania,

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, zwłaszcza w trakcie archeologicznych badań terenowych,

- ma świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych w nauce,

- posiada elementarne umiejętności organizacyjne związane z przygotowaniem i realizowaniem badań archeologicznych,

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,

- ma przekonanie o konieczności zachowywania profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej,

- ma świadomość odpowiedzialności za stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i konieczności aktywnego uczestniczenia w działaniach na jego rzecz, m.in. poprzez udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych,

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach, mających na celu prowadzenie różnorakich badań archeologicznych, ich promowanie oraz ochronę dziedzictwa archeologicznego.