Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Muzykologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-n053-0-ZD-6
  Nazwa: Muzykologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: muzykologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Muzykologii (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, muzykologia
Drugi rok, muzykologia
Trzeci rok, muzykologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na muzykologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent legitymuje się kwalifikacjami w zakresie ogólnej wiedzy muzykologicznej, którą można uznać za wystarczającą do wykonywania zawodu poza obrębem pracy naukowej i nauczycielskiej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- wie, jakie jest miejsce, znaczenie i specyfika badań nad muzyką w systemie nauk;

- zna powiązania badań muzykologicznych z innymi naukami humanistycznymi;

- zna główne nurty badań w muzykologii, podstawową bibliografię muzykologiczną i najważniejsze osiągnięcia w dotychczasowych badaniach muzykologicznych;

- zna terminologię muzykologiczną w języku polskim;

- zna podstawową terminologię muzykologiczną w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- zna zasady muzyki, typy form muzycznych, rodzaje instrumentów muzycznych;

- zna specyfikę i ontologię źródeł muzycznych oraz notacje muzyczne w zmiennej perspektywie historycznej;

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji kompozycji muzycznych;

- zna w stopniu podstawowym historię kultury muzycznej, praktyki wykonawczej, mecenatu artystycznego, instytucji kultury;

- zna w stopniu szczegółowym działalność i twórczość ważniejszych kompozytorów i teoretyków muzyki, specyfikę stylów i technik kompozytorskich oraz gatunków muzycznych;

- zna w stopniu podstawowym specyfikę, twórczość i nurty wykonawcze w muzyce ludowej i popularnej;

- zna najważniejsze nurty i poglądy z zakresu filozofii i estetyki muzyki;

- zna nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane w muzykologii oraz podstawowe normy i formaty katalogowania zbiorów muzycznych;

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz zasady formułowania i publikacji muzykologicznego tekstu naukowego i popularno-naukowego;

- zna język łaciński w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (np. słownik).

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi sporządzać bibliografię muzykologiczną odpowiadającą poszczególnym zagadnieniom badawczym;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, wykorzystywać i prezentować informacje z zakresu muzykologii (w wykorzystaniem źródeł pisanych, dźwiękowych i elektronicznych);

- potrafi formułować w pracach seminaryjnych i wypowiedziach ustnych podstawowe problemy badawcze właściwe muzykologii;

- potrafi ustnie i pisemnie zrelacjonować naukowy tekst muzykologiczny;

- potrafi ustnie i pisemnie zaprezentować wyniki analiz wytworów kultury muzycznej*, prezentowane w literaturze muzykologicznej;

- posiada umiejętność merytorycznej dyskusji o wytworach kultury muzycznej*, w oparciu o poglądy zawarte w publikacjach muzykologicznych;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę muzykologiczną w zakresie zasad i historii muzyki, estetyki muzycznej, etnomuzykologii, w oparciu o podaną bibliografię oraz inne źródła informacji, a także analizę muzyczną;

- potrafi analizować, w oparciu o odpowiednie, podstawowe metody analityczne, poszczególne wytwory kultury muzycznej* oraz posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi za zakresu harmonii, kontrapunktu, nauki o basso continuo;

- umie dokonać syntezy informacji szczegółowych zebranych z podanej bibliografii i analizy wytworów kultury muzycznej*;

- potrafi rozpoznać, zdefiniować i opisać gatunki muzyczne, style i techniki kompozytorskie, typy muzyki ludowej i popularnej;

- umie uporządkować chronologicznie twórców i teoretyków muzyki oraz wytwory kultury muzycznej*;

- potrafi dokonać transkrypcji utworu muzycznego z dawnych typów notacji muzycznej na współczesną;

- potrafi dokonać transkrypcji melodii ludowej;

- potrafi scharakteryzować podstawowe poglądy z zakresu estetyki muzycznej;

- potrafi opisywać kulturę muzyczną w kontekście antropologicznym;

- potrafi opracowywać zbiory muzyczne;

- potrafi rozpoznać audytywnie gatunek muzyczny, stylistykę szkoły kompozytorskiej lub kompozytora;

- potrafi dokonać przekładu średnio trudnego tekstu muzykologicznego z języka obcego (podstawowego dla współczesnej muzykologii) na język polski;

- potrafi sformułować pracę pisemną w języku polskim spełniającą wymogi naukowego tekstu muzykologicznego;

- potrafi sformułować krótką pracę pisemną oraz wystąpienie ustne dotyczące zagadnień muzykologicznych w języku obcym (podstawowym dla współczesnej muzykologii);

- używa narzędzi (np. platforma e-learningowa) ułatwiających komunikację między specjalistami w zakresie muzykologii;

- potrafi zaprezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w dyskusji ze specjalistą w zakresie muzykologii;

- potrafi dokonać przekładu tekstu łacińskiego na język polski przy pomocy dostępnych narzędzi (np. słownika);

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest świadomy ograniczonego zakresu swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- jest otwarty na nowe idee i interpretacje oraz gotów do zmiany opinii w świetle nowych danych i argumentów;

- potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność podziału obowiązków, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, docenia rolę dyskusji;

- potrafi samodzielnie określić podstawowy problem badawczy z zakresu muzykologii oraz dyskutować o metodach jego rozwiązania;

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;

- potrafi nakreślić plan działań zmierzających do realizacji podjętego zadania z zakresu badań muzykologicznych lub czynności popularyzatorskich;

- rozumie wagę odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i informacji, rzetelności i uczciwości naukowej, uczciwości w sytuacji prowadzenia sporu naukowego;

- rozumie konieczność ochrony polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego i roli muzykologów w tym zakresie;

- ma świadomość istotnej roli muzyki w życiu społecznym i w rozwoju człowieka;

- uczestniczy w życiu kulturalnym, śledzi aktualne wydarzenia muzyczne korzystając z różnych mediów.

*Przez wytwory kultury muzycznej rozumiemy m.in.: dzieła muzyczne, pisma teoretyczne, recenzje muzyczne, wykonawstwo muzyczne, dokumenty pisane i dźwiękowe związane z muzyką.