Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dietetyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-n109-0-UD-4
  Nazwa: Dietetyka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: dietetyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, dietetyka
Drugi rok, dietetyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymaga się zrealizowania pełnych standardów kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka lub zrealizowania efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia dla kierunku dietetyka w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji: ocena z egzaminu dyplomowego – waga: 25%, średnia ze studiów – waga: 25%, egzamin pisemny – waga: 50%. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na dietetyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada wiadomości na temat etiopatogenezy i czynników ryzyka żywieniowozależnych chorób cywilizacyjnych oraz zna zasady prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą

- posiada wiedzę na temat diagnostyki genetycznej chorób dietozależnych; zna podstawowe problemy nutrigenomiki i umie uzasadnić powiązania pomiędzy dietą a ekspresją genów

- zna podstawy immunologii klinicznej, ma wiedzę na temat podstawowych testów immunologicznych i regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz rozumie wpływ odżywiania na odporność ustroju

- posiada wiedzę z zakresu etiologii, patomechanizmów oraz przebiegu zaburzeń funkcjonalnych organizmu wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników odżywczych

- zna i rozumie mechanizmy regulujące łaknienie u dzieci oraz metabolizm podstawowych składników odżywczych

- zna metody przygotowania surowca do produkcji potraw, technologię produkcji potraw z wybranych surowców oraz posiada ogólną znajomość wymagań higieniczno-sanitarnych w produkcji gastronomicznej; zna podstawy psychologii klinicznej w zastosowaniu do rozwiązywania problemów o charakterze zdrowotnym i socjalnym w wymiarze indywidualnym i rodzinnym

- posiada wiedzę na temat nowych rodzajów żywności oraz zna rolę, jaką pełnią nowe surowce i dodatki w zapewnieniu jakości wyrobów spożywczych w nowoczesnych technologiach wytwarzania produktów oraz w nowoczesnych metodach sporządzania potraw kulinarnych

- posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności, analitycznych metod chemicznych i fizykochemicznych do ilościowego i jakościowego oznaczania składników poszczególnych grup produktów spożywczych oraz zanieczyszczeń i dodatków do żywności

- zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi analizować i wyjaśnić związki pomiędzy żywieniem a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób

- zna podstawy psychologii klinicznej w zastosowaniu do rozwiązywania problemów o charakterze zdrowotnym i socjalnym w wymiarze indywidulanym i rodzinnym

- zna zasady badania sposobu żywienia i stanu odżywienia zarówno pojedynczych osób jak i grup ludności

- zna zasady żywienia klinicznego, obejmującego żywienie dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych, w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia

- zna podstawy żywienia pozajelitowego i może je prowadzić pod kierunkiem lekarza przeszkolonego w tym zakresie

- posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych występujących w chorobach układu krążenia, układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii, chorobach onkologicznych, chirurgicznych, endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych, chorobach jamy ustnej, a także w chorobach o podłożu psychogennym

- posiada wiedzę o produktach żywieniowych, których nadmierne bądź niedostateczne spożycie może mieć znaczenie w powstawaniu chorób metabolicznych oraz zna mechanizmy, poprzez które dieta może wpływać modulująco na ich powstawanie i przebieg

- posiada wiedzę w zakresie profilaktyki i leczenia dietetycznego w geriatrii oraz dostosowania sposobu i jakości żywienia do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb starzejącego się człowieka i wielochorobowości podeszłego wieku

- zna diety, kryteria podziału i metody ich podaży w żywieniu dojelitowym u dzieci i młodzieży oraz zasady konstruowania roztworów dla dzieci z uwzględnieniem niedojrzałości i niewydolności przewodu pokarmowego

- zna zasady monitorowania i dokumentacji leczenia żywieniowego

- zna zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i przestrzega ich w pracy zawodowej; zna System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz ich znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności i urzędowej kontroli żywności

- zna podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i programy promocji zdrowia w Polsce

- zna teorię i praktykę marketingu oraz zarządzania i potrafi kierować zespołami

- zna polskie i europejskie ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe oraz przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności

- zna zasady formułowania hipotez badawczych, metody prowadzenia badań, pojęcie i typy randomizacji i zasady wnioskowania w badaniach nad żywieniem

- zna zasady Dobrej Praktyki Klinicznej, zasady Medycyny Opartej na Faktach (EBM) i kryteria powstawania wytycznych

- zna kulturowe uwarunkowania konsumpcji, społeczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji, socjo-ekonomiczne determinanty zwyczajów żywieniowych oraz alternatywne wzory konsumpcji i style życia charakterystyczne dla współczesnej Polski

UMIEJĘTNOŚCI

- umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą do pokonywania barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem

- potrafi wykorzystać zasady psychologii w pracy z dziećmi oraz ich opiekunami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych

- potrafi obsłużyć aparaturę do analizy składowych masy ciała i posłużyć się przyrządami do pomiarów antropometrycznych

- potrafi (przy pomocy pielęgniarki) założyć cewnik żylny, podać przez cewnik mieszaniny żywieniowe, obsłużyć pompy zapewniające odpowiednią szybkość przetaczania mieszanin

- posiada umiejętność wykonania w praktyce podstawowych metod diagnostyki molekularnej

- umie wykorzystywać i zinterpretować wyniki badań labolatoryjnych w biochemicznej diagnostyce chorób żywieniowo-zależnych

- posiada umiejętność planowania i prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz opracowania instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową

- potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych) oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw niezbędnych do realizacji zalecanej diety lub jej modyfikacji

- umie wykorzystywać zasady standaryzacji mierników stanu zdrowia oraz posługiwać się metodami analizy demograficznej

- posiada umiejętność planowania żywienia u osób zdrowych oraz w profilaktyce różnych chorób w odniesieniu do dzieci, kobiet w ciąży i karmiących oraz ludzi starszych

- potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe pacjentów występujące w chorobach układu krążenia, układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii, chorobach onkologicznych, chirurgicznych, endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych, chorobach jamy ustnej a także w chorobach o podłożu psychogennym oraz uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego postępowania dietetycznego

- potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami

- potrafi opracować plany żywienia indywidualnego i zbiorowego dla pacjentów w domu, szpitalu oraz w ośrodkach zbiorowego żywienia

- potrafi ustalić wskazania do wspomagania i/lub leczenia żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego w korygowaniu zaburzeń odżywiania

- umie prowadzić dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą jego żywienia z zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjenta

- potrafi wykorzystywać programy MS Excel i MS Access oraz medyczne bazy danych (Medline, Cochrane Library itp.)

- zna zasady tworzenia stron internetowych i korzystania z form e-learningu w odniesieniu do nauk medycznych (np. Wirtualny Pacjent)

- posiada umiejętność krytycznej analizy danych

- potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce dotyczące realizacji zalecanej diety, sposobu przyrządzania potraw dietetycznych, przechowywania żywności i jakości żywności oraz przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa żywności (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP)

- posiada umiejętność określenia zmian i wartości odżywczej surowców i potraw zależnie od warunków, czasu przygotowywania oraz sposbów przetwarzania

- posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z dziedziny towaroznawstwa jakości i bezpieczeństwa żywności

- potrafi zinterpretować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz rozumie znaczenie Systemu Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla podnoszenia jakości produkcji żywności

- przestrzega zasady higieny i ergonomii pracy oraz zasady higieny dotyczące bezpieczeństwa żywności

- umie scharakteryzować społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego oraz określić miejsce dietetyka w kształtowaniu pożądanych nawyków żywieniowych w rodzinie i społeczeństwie

- posiada wiedzę z socjologii medycyny: postawy społeczne, przekonania i stereotypy związane z różnymi funkcjami żywienia, rytuały związane z jedzeniem jako wzory interakcji społecznych

- posiada umiejętności przygotowania pisemnego opracowania w opraciu o źródła naukowe i własne obserwacje na tematy związane z dietetyką

- potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na tematy związane z dietetyką zadania

- posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym kontakt z pacjentem oraz korzystanie z literatury fachowej (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczność ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki, umie również inspirować innych do korzystania z bieżących zdobyczy naukowych

- posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się

- potrafi rozpoznać własne organiczenia i sytuacje, w których winien się zwrócić do innych specjalistów

- potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie leczenia dietetycznego, edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

- przestrzega etyki zawodowej i dba o prestiż zawodu

- przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta

- potrafi kierować zespołem, być kreatywnym i organizować prace innych

- potrafi ustalać priorytety i odpowiednio planować zadania

- potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z pracą dietetyka (międzyludzkie, organizacyjne, ekonomiczne)

- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do siebie, współpracowników, pacjentów i całego otoczenia

- potrafi samodzielnie oceniać sytuacje i wydarzenia związane z pracą dietetyka oraz wyrażać własne opinie

- demonstruje postawę i zachowania prozdrowotne