Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WMI-0128-2SO
  Nazwa: Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: informatyka analityczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Informatyki Analitycznej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Monika Gillert
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, informatyka analityczna
Drugi rok, informatyka analityczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na informatyce
Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada dogłębną wiedzę w zakresie algorytmiki

- zna zaawansowane struktury danych i ich zastosowania

- ma pogłębioną znajomość matematyki niezbędną do modelowania i analizowania procesów informatycznych

- zna metody specyfikowania i weryfikacji programów

- zna formalne modele obliczeń, bariery obliczalności, trudności obliczeń i ich znaczenie w praktycznych zastosowaniach

- zna zaawansowane techniki analizy i modelowania problemów informatycznych

- zna biegle co najmniej jeden język programowania wraz z bibliotekami algorytmów i struktur danych

- ma pogłębioną wiedzę na temat praktycznych uwarunkowań wydajnych implementacji algorytmów

- zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych

- zna metody analizowania i algorytmicznego rozwiązywania problemów obliczeniowo trudnych

- zna podstawowe algorytmy i protokoły kryptograficzne

- zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach informatyki

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania

UMIEJĘTNOŚCI

- ma pogłębioną umiejętność stosowania wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań informatycznych

- potrafi konstruować modele matematyczne dla problemów obliczeniowych

- posiada pogłębioną umiejętność analizy problemów informatycznych, poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, oceny jego trudności, poprzez specyfikację, wskazanie różnych rozwiązań i ich ocenę, aż po szczegóły realizacji

- rozróżnia niedeterminizm i losowość w projektowaniu algorytmów

- potrafi ocenić rozstrzygalność problemów

- rozróżnia deterministyczne i niedeterministyczne klasy złożoności obliczeniowej

- charakteryzuje trudne do zrównoleglenia problemy obliczeniowe

- umie uzasadnić poprawność konstruowanych algorytmów

- rozróżnia pojęcie złożoności problemu od pojęcia złożoności obliczeniowej algorytmów dla tego problemu

- analizuje pesymistyczną, oczekiwaną i amortyzowaną złożoność algorytmów

- rozumie wpływ architektury komputera na sposób wykonywania algorytmów i umie to wykorzystać do ich strojenia

- potrafi projektować abstrakcyjne struktury danych i wydajnie je implementować

- umie projektować, analizować i implementować algorytmy aproksymacyjne i algorytmy on-line

- umie projektować, analizować i implementować algorytmy probabilistyczne

- umie projektować, analizować i implementować algorytmy równoległe i rozproszone

- biegle posługuje się bibliotekami algorytmów i struktur danych

- umie samodzielnie rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania, analizowania i realizacji projektów programistycznych

- potrafi przedstawiać algorytmy i struktury danych w sposób powszechnie zrozumiały, również w postaci prezentacji komputerowej

- potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji i literatury fachowej (w języku polskim i angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu

- potrafi przygotować (także w języku obcym) opracowanie naukowe

- posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2+)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

- potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, w szczególności w kontaktach z interesariuszami spoza własnego środowiska

- potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

- zna najważniejsze osiągnięcia w swojej dziedzinie i stojące przed nią wyzwania; potrafi je przedstawić laikom w sposób popularny

- potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.