Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WMI-n037-0-UD-4
  Nazwa: Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: informatyka
Kierunki do
wyboru:
informatyka inżynieria oprogramowania
informatyka matematyka komputerowa
informatyka modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
informatyka informatyka stosowana
informatyka informatyka teoretyczna
informatyka nauczanie maszynowe
Jednostki: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, informatyka
Drugi rok, informatyka
Pierwszy rok, inżynieria oprogramowania
Drugi rok, inżynieria oprogramowania
Pierwszy rok, matematyka komputerowa
Drugi rok, matematyka komputerowa
Pierwszy rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Drugi rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Pierwszy rok, informatyka stosowana
Drugi rok, informatyka stosowana
Pierwszy rok, informatyka teoretyczna
Drugi rok, informatyka teoretyczna
Pierwszy rok, nauczanie maszynowe
Drugi rok, nauczanie maszynowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na informatyce
Magisterium na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę w co najmniej jednej z wybranych dziedzin informatyki: inżynieria oprogramowania, algorytmika, zastosowania informatyki, teoretyczne podstawy informatyki, sztuczna inteligencja, modelowanie i sterowanie, matematyka komputerowa

- ma ugruntowaną wiedzę z matematyki wyższej w zakresie wymaganym do opanowania wybranej specjalności z informatyki

- zna podstawowe prawa i twierdzenia matematyczne oraz wie jak się je wykorzystuje do analizy i modelowania problemów w wybranej specjalności informatycznej

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania

- zna zaawansowane techniki analizy i modelowania charakterystyczne dla wybranych dziedzin informatyki

- ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych w rozwiązaniach problemów z wybranej specjalności informatycznej

- zna ogólne narzędzia wspomagające pracę informatyka oraz specyficzne narzędzia związane z wybraną dyscypliną informatyczną

- posiada praktyczną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i realizacji projektów informatycznych indywidualnych i zespołowych

- zna współczesne kierunki rozwoju i osiągniecia nauki w wybranych dziedzinach informatyki

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania

UMIEJĘTNOŚCI

- ma pogłębioną umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką

- potrafi skonstruować i przedstawić rozumowanie matematyczne

- posiada pogłębioną umiejętność analizy problemów informatycznych w wybranej specjalności informatycznej, poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, oceny jego trudności, poprzez specyfikację, wskazanie różnych rozwiązań i ich ocenę, aż po szczegóły realizacji

- posiada umiejętności projektowania, modelowania, analizowania i wykorzystywania systemów informatycznych w wybranych dziedzinach informatycznych

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej

- biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania

- umie samodzielnie rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów informatycznych

- posiada umiejętność stosowania zaawansowanych narzędzi i technologii w wybranych dyscyplinach informatycznych

- umie dobrać efektywne algorytmy i struktury danych do projektowanych rozwiązań dla problemów z wybranej dziedziny informatyki

- potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- potrafi w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin informatyki

- umie dyskutować na tematy informatyczne i wyrobić sobie własną krytyczną opinię na temat nowych osiągnięć w wybranych dyscyplinach informatycznych

- umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych; w szczególności potrafi przygotować spójną rozprawę na wybrany szczegółowy temat

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, także w języku obcym, dotyczących szczegółowych zagadnień informatycznych i ich zastosowań w wybranych dziedzinach

- posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji; przestrzega zasad etycznych w swojej działalności zawodowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy