Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNZ-0100-1SO
  Nazwa: Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zdrowie publiczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Zdrowia Publicznego (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Anyżek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zdrowie publiczne
Drugi rok, zdrowie publiczne
Trzeci rok, zdrowie publiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zdrowiu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pełnienia następujących funkcji zawodowych:

- wykonawcy programów ochrony zdrowia/wykładowcy w ramach programów edukacji zdrowotnej,

- kierownika i szkoleniowca w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia,

- pracownika działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek administracyjnych opieki zdrowotnej,

- pracownika działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

posiada wiedzę na temat koncepcji zdrowia publicznego, jego definicji i ewolucji; posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania życia społecznego w relacji do wyzwań zdrowia publicznego; posiada wiedzę dotyczącą podstaw teorii ewolucji, do zrozumienia procesów biologicznych, zachodzących w organizmie człowieka, a także podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów; posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii; zna podstawowe zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru; zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym; zna podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia populacji; zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji; zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; rozumie wpływ czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia populacji; rozumie znaczenie prawidłowego żywienia dla zdrowia człowieka; rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem życia człowieka (np. środowiskiem pracy lub nauki, wypoczynku i rekreacji, zamieszkania); zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów oraz rozumie wpływ bodźców ekonomicznych na zachowania człowieka (w tym zachowania zdrowotne); definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia; rozumie metody ilościowych i jakościowych badań naukowych, w tym określania przyczynowości w relacjach narażenie-choroba w badaniach epidemiologicznych i społecznych; zna i rozumie specyfikę tworzenia, implementacji i stosowania regulacji prawnych w poszczególnych obszarach zdrowia publicznego; zna uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne systemu i jednostek ochrony zdrowia; zna podstawy oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia i sytuacji jednostek opieki zdrowotnej; zna założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce; zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych; zna główne formy organizacyjne świadczeniodawców oraz rozumie zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym; zna podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze na poziomie organizacji i systemu ochrony zdrowia; zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych; wykazuje się znajomością teorii i modeli planowania programów zdrowotnych i społecznych oraz zna najważniejsze programy realizowane w Polsce i na świecie; zna rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych; zna podstawy teoretyczne i praktyczne metody i strategie realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; posiada wiedzę na temat współpracy z organami władzy wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu zdrowia publicznego; zna podstawowe regulacje i polityki w zakresie udzielania wsparcia osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, wymagającym readaptacji społecznej; zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych; posiada wiedzę o systemach/zasobach informacyjnych i informatycznych instytucji związanych ze zdrowiem publicznym oraz zna i rozumie ideę zintegrowanego systemu informatycznego opieki zdrowotnej opartego o dokumentację elektroniczną; zna pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i komunikacji interpersonalnej; zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej; wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat zagadnień omawianych na wybranych przez siebie przedmiotach fakultatywnych; potrafi ocenić stan zdrowia zdefiniowanej populacji z użyciem właściwych mierników; potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej; posiada umiejętności oceny przyczynowości w odniesieniu do problemów zdrowotnych; identyfikuje zagrożenia środowiskowe, w tym środowiska społecznego dla zdrowia populacji; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w formułowaniu własnych wniosków; umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych wiarygodnych źródłach odnoszących się do zdrowia publicznego; potrafi wyjaśnić przyczyny i ocenić skalę problemów społecznych pociągających za sobą konsekwencje zdrowotne i stanowiących wyzwanie dla zdrowia publicznego; potrafi w podstawowym zakresie ocenić jakość dowodów naukowych; posiada umiejętność zaplanowania i wykonania prostych badań ilościowych i jakościowych oraz podstawowych analiz danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych; potrafi zastosować badania socjomedyczne w ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów oraz pracy placówek opieki zdrowotnej; posługuje się wiarygodnymi źródłami informacji przy proponowaniu programów/interwencji w sektorze ochrony zdrowia; identyfikuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia i sektora zdrowotnego; potrafi ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa; potrafi konstruktywnie uczestniczyć w tworzeniu lokalnych projektów i działań w budowaniu kapitału zdrowotnego i społecznego; posiada praktyczne umiejętności planowania programu zdrowotnego i społecznego; potrafi, w podstawowym zakresie, dokonać ewaluacji programów zdrowotnych; potrafi zdiagnozować podstawowe problemy zarządcze jednostek opieki zdrowotnej oraz mechanizmy ich powstawania i rozwiązywania; potrafi zidentyfikować źródła prawa oraz interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie zdrowia publicznego; potrafi przeprowadzić prostą analizę ekonomiczną programu zdrowotnego prawidłowo uwzględniając wszystkie istotne koszty i efekty; potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali mikro- i makroekonomii; analizuje różne rodzaje umów zawieranych w sektorze ochrony zdrowia; potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę o instytucjach tworzących system informacji w ochronie zdrowia oraz o metodach przetwarzania i ochrony danych i informacji; potrafi zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole; posiada umiejętność komunikowania społecznego we współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi; posiada umiejętności korzystania z wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej oraz ochrony informacji niejawnych, prezentując dokonania i poglądy innych autorów powołuje się na źródła; potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się; wykazuje się umiejętnościami zdobytymi w ramach wybranych przez siebie przedmiotów fakultatywnych; zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc; ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności; cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem; umie pracować w grupie; wykazuje się uprzejmością i szacunkiem w relacjach międzyludzkich; wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe; potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji i jest otwarty na inną argumentację; odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania związane ze studiami kierując się zasadami etycznymi; wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno naukowych jak i społecznych; wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie; dba o poziom sprawności fizycznej.