Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNZ-0100-2SO
  Nazwa: Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: zdrowie publiczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Ewa Graca
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zdrowie publiczne
Drugi rok, zdrowie publiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub wyższego stopnia na dowolnym kierunku oraz kolejność zgłoszeń.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zdrowiu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest przygotowany do:

- bycia uczestnikiem zespołu opracowującego programy ochrony zdrowia;

- kierowania zespołem opracowującym programy ochrony zdrowia;

- kierowania zespołem metodyczno-organizacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej;

- kierowania działem zajmującym się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej;

- samodzielnego realizowania zadań w administracji opieki zdrowotnej, instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i organizacjach pozarządowych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia i sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego; zna metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób; zna tematykę nierówności w zdrowiu i różne modele je wyjaśniające; wykazuje się wiedzą dotyczącą realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym; zna główne trendy rozwoju i projekty w zdrowiu publicznym; ma pogłębioną wiedzę na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności programów zdrowotnych i społecznych oraz zna przykłady dobrych praktyk w obszarze zdrowia publicznego; posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za działania prozdrowotne i prospołeczne oraz monitorowania realizowanych przez nie strategii; zna zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw oraz metod badań; przekonań i zachowań zdrowotnych oraz ich uwarunkowań; zna podstawowe teorie i koncepcje socjologiczne pozwalające zrozumieć rolę badań socjomedycznych czynników społeczno-kulturowych w zdrowiu publicznym; rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, edukacji, promocji, nadzoru, planowania; rozumie wzajemne relacje między procesami politycznymi i ekonomicznymi a efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji; posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie; rozumie wzajemne relacje między procesami politycznymi i ekonomicznymi a efektywnym działaniem na rzecz zdrowia populacji; zna zasady i uwarunkowania alokacji środków w ochronie zdrowia; zna na poziomie rozszerzonym metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia; posiada wiedzę na temat metod planowania i zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia; ma pogłębioną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych dotyczących podmiotów sektora ochrony zdrowia; zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej; zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych oraz metody i techniki ich rozliczania; posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi; posiada podstawową wiedzę na temat interakcji społecznych; opanował szczegółową wiedzę na temat nadzoru w zdrowiu publicznym; posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych; posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej w zdrowiu publicznym; posiada poszerzoną wiedzę o narzędziach i systemach informacyjnych i informatycznych przydatnych przy opracowywaniu programów związanych ze zdrowiem publicznym; posiada wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących systemu obiegu dokumentów elektronicznych w ochronie zdrowia; wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz technik zbierania danych i narzędzi badawczych; ma poszerzoną wiedzę na temat wnioskowania statystycznego; zna metody redukowania i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu; zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w pracy zawodowej a także zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia; wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat zagadnień omawianych na wybranych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych; posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji; potrafi zaplanować programy w obszarze zdrowia publicznego oraz dokonać ich ewaluacji; potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na realizację programów zdrowia publicznego i inne polityki; posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań różnych problemów z zakresu zdrowia publicznego z uwzględnieniem obowiązujących norm; opisuje i analizuje główne strategie i reformy zdrowotne wybranych krajów europejskich oraz międzynarodowe strategie zdrowia publicznego; potrafi krytycznie ocenić wiarygodność informacji/danych w ocenie uwarunkowań zdrowia populacji; potrafi stosować techniki skutecznego komunikowania się społecznego i interpersonalnego i ocenia jakość komunikowania w różnych sytuacjach społecznych; potrafi pracować w zespole nad rozwiązywaniem wybranego problemu zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką; potrafi zaplanować działania integracyjne i wspierające dla interwencji z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; identyfikuje bariery we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w społeczności lokalnej oraz stosuje odpowiednie metody komunikacyjne realizując konkretne programy edukacyjne; umie zastosować wiedzę na temat jakości życia uwarunkowanej zdrowiem dla rozwiązywania problemów osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych; posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych stosowanych przy planowaniu i realizowaniu programów zdrowotnych; potrafi planować działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia; potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące problemów zdrowotnych i czynników wpływających na zdrowie określonej populacji oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego; umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej i sporządzić plan strategiczny dla instytucji ochrony zdrowia; potrafi ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan; potrafi zastosować wiedzę na temat możliwości i ograniczeń różnych instrumentów alokacji zasobów realnych i finansowych w systemie ochrony zdrowia przy formułowaniu rekomendacji odnoszących się do; konstrukcji polityki zdrowotnej i oceny programów zdrowotnych; potrafi analizować, monitorować i ewaluować realizację działań i programów społecznych adresowanych do określonych grup ludności; posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia struktur bezpieczeństwa danych osobowych i informacji niejawnych; potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, rozprawy, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań; wykazuje się umiejętnościami zdobytymi w ramach; wybranych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych; zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów; ma świadomość konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania swoich umiejętności oraz podejmowania działań w oparciu o wiarygodne źródła informacji; wykazuje gotowość do współpracy w rozwiązywaniu problemów naukowych, społecznych i zawodowych, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi; przejawia zaangażowanie w promocję idei zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej i zdrowotnej; potrafi współpracować z różnymi instytucjami w działaniach na rzecz poprawy stylu życia społeczeństwa; potrafi odpowiedzialnie planować zadania i wyjaśniać członkom swojego zespołu wymagania wynikające z realizacji projektów nad którymi pracuje; cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym; wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów w celu podjęcia właściwej decyzji; przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach naukowych i pracy zawodowej; wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie; umie pracować w grupie.