Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Położnictwo, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNZ-0102-2SO
  Nazwa: Położnictwo, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: położnictwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Zofia Wajda
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, położnictwo
Drugi rok, położnictwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu licencjata położnictwa oraz kolejność zgłoszeń.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na położnictwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo, uzyskuje dyplom magistra położnictwa. Posiada wiedzę z nauk medycznych i specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do samodzielnego świadczenia opieki nad noworodkiem i kobietą w każdym okresie jej życia; zarządzania opieką; współpracy w zespołach opieki zdrowotnej; opracowywania i wdrażania programów edukacji zdrowotnej; określenia priorytetów badań naukowych w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym, udziału w pracach zespołów naukowo-badawczych; uczestniczenia w kształceniu podyplomowym położnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia może być zatrudniony między innymi w publicznych

i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w domach pomocy społecznej, w żłobkach,

uczelniach wyższych i w organach administracji publicznej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pózn. zm. w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; wie jak zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia oraz określa metody skutecznego poszukiwania pracy w Polsce i Europie; opisze uwarunkowania i etapy rozwoju medycyny, a w szczególności położnictwa, ginekologii, pediatrii i neonatologii na przestrzeni dziejów ludzkości; zreferuje uwarunkowania rozwoju zawodu położnej i pielęgniarki oraz opieki położniczej, ginekologicznej, pediatrycznej i neonatologicznej; scharakteryzuje rozwój szkół położnych na ziemiach polskich oraz przedstawi przepisy prawne normujące pracę położnych polskich w poszczególnych zaborach; scharakteryzuje ewolucję kształcenia położnych i opieki położniczej w wybranych krajach oraz tradycje akademickiego kształcenia położnych; posiada poszerzoną wiedzę na temat kryzysów spowodowanych przez wydarzenia życiowe związane z ciążą i porodem (m.in. niechciana ciąża, problemy z płodnością, wczesne macierzyństwo) oraz ich konsekwencji zdrowotnych; porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający poziomowi biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; planuje strategię własnego rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy; dokonuje analizy i oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr medycznych w kraju i na świecie; dostosowuje się do etapów oraz różnorodnych form w przebiegu procesu rekrutacji (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja) w zależności od oferty pracy, z zachowaniem zasad savoir vivre; umie prawidłowo przygotować prezentację; rozwiązuje problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikające ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych; porówna proces kształtowania się szkolnictwa dla położnych i pielęgniarek w Polsce, Europie i świecie; analizuje działalność i rolę polskich organizacji zawodowych położniczych i pielęgniarskich oraz i ich funkcję w przeszłości i współcześnie; stosuje posiadaną wiedzę w dyskusji dotyczącej zmiany w społeczno-kulturowym postrzeganiu ciąży, porodu, macierzyństwa, aborcji; identyfikuje psychologiczne i zdrowotne konsekwencje wydarzeń traumatycznych związanych z chorobą, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi, śmiercią oraz z utratami okołoporodowymi (poronienie, aborcja, śmierć dziecka, itp.) ; rozwija zainteresowania własne korzystając z wiadomości otrzymanych w czasie zajęć; decyduje w sposób odpowiedzialny i autonomiczny o ścieżce rozwoju zawodowego i wyciąga wnioski z własnych błędów popełnionych w procesie rekrutacji; omawia zasady opieki nad kobietą w okresie senium z chorobami układowymi z zaburzeniami metabolicznymi z zespołami psychopatologicznymi i leczoną operacyjnie; zna techniki ułatwiające prowadzenie zajęć w szkole rodzenia; omawia metody naturalnego planowania rodziny; omawia zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z najczęściej występującymi chorobami skóry; różnicuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i pielęgnowania chorej w przebiegu schorzeń skóry i przenoszonych drogą płciową; różnicuje wybrane zmiany skórne; omawia zabiegi operacyjne wykonywane w położnictwie i ginekologii; wymienia mutacje, czynniki mutagenne w środowisku wpływające na uszkadzanie materiału genetycznego i etiologie chorób genetycznych; wymienia wady rozwojowe o podłożu genetycznym, środowiskowym; definiuje podstawową terminologię specjalistyczną; opisuje przypadki kliniczne, ich objawy, wyniki badania; znajduje informacje w literaturze specjalistycznej (także online); prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia pacjentom/kom z chorobami skóry i chorobami przenoszonymi drogą płciową; przygotuje blok operacyjny i zestawy narzędzi do zabiegów ginekologicznych i położniczych; przestrzega zasady BHP i reżim sanitarny w obrębie bloku operacyjnego; przekazuje informacje o poradnictwie genetycznym , pre i postzapłodnieniowe oraz ciążowym; rozpoznaje problemy zdrowotne i psychospołeczne wynikające z choroby i niepełnosprawności kobiety w okresie senium; planuje i realizuje opiekę nad kobietą w okresie senium dostosowując ją do zmieniającego się stanu zdrowia i sytuacji podopiecznej w zakładzie opieki zdrowotnej oraz środowisku domowym.