Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizjoterapia, niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WOZ-026-0-UZ-4
  Nazwa: Fizjoterapia, niestacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 4 semestry
Kierunki: fizjoterapia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, fizjoterapia
Drugi rok, fizjoterapia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu licencjata fizjoterapii oraz kolejność zgłoszeń.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na fizjoterapii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje pogłębioną wiedzę w zakresie nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jest przygotowany do promowania aktywności fizycznej potrzebnej do podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osobom w różnych grupach wiekowych; wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób chorych i niepełnosprawnych. Posiada umiejętności prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, planowania, programowania i kontrolowania efektywności procesu usprawniania oraz pracy z pacjentem w oparciu o metody specjalne stosowane w fizjoterapii. Absolwent potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych oraz wskazywać obszary badań naukowych w zakresie fizjoterapii. Jest świadom konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, w tym podjęcia specjalizacji w zakresie fizjoterapii i/lub studiów trzeciego stopnia. Posługuje się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: posiada wiedzę z zakresu historii rehabilitacji i fizjoterapii; posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych zjawisk zachodzących w organizmie człowieka; posiada poszerzoną wiedzę z zakresu genetyki; posiada wiedzę w zakresie farmakologii ogólnej, zna działanie wybranych grup leków na ustrój człowieka; posiada wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu; posiada szczegółową wiedzę z anatomii człowieka – w tym określa topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii; posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku; posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, konieczną do wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego w różnych zaburzeniach układu narządu ruchu i chorobach wewnętrznych; posiada aktualną wiedzę i rozumie działanie naturalnych bodźców fizykalnych mających wpływ na organizm ludzki w zakresie balneoklimatoterapii; rozumie i przewiduje skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych; zna i interpretuje podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i niepełnosprawną w różnym wieku; zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy; zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy; zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; zna zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej; rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka; potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą używaną w fizjoterapii; posiada i rozwija umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi; potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych; potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta; potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności; potrafi wymienić i opisać międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF); potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania; potrafi dobrać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej oraz zaplanować i pokierować kompleksowym procesem usprawniania leczniczego pacjenta; potrafi samodzielnie dobrać, dopasować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej; potrafi rozwiązywać problemy pacjenta; potrafi rozpoznać i interpretować problemy z zakresu psychologii klinicznej w aspekcie nawiązania porozumienia i współpracy z osobą chorą i niepełnosprawną; potrafi podjąć działania zapobiegające błędom i zaniedbaniom w praktyce; umie odpowiednio dopasować model postępowania fizjoterapeutycznego w zależności od interpretacji parametrów medycznych związanych z fizjoterapią; używa argumentów w dyskusji w oparciu o wyniki własnych działań i przemyśleń; posługuje się biegle w mowie i piśmie językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią; potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem zawodu; bierze odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu; posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne wnioski i dostępną dokumentację medyczną; potrafi przeprowadzić szkolenie zawodowe w zakresie procedur związanych z fizjoterapią; potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii; posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji; posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywuje do podobnych działań inne osoby; posiada umiejętność posługiwania się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej); jest świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii; przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem; potrafi kontrolować i programować pracę zespołu; potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować uczenie się innych; rozwija ustawicznie swoją sprawność i aktywność niezbędną do wykonywania zadań zawodowych i zachęca do podobnych zachowań członków zespołu terapeutycznego; potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów fizjoterapii; współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia; potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia; okazuje dbałość o prestiż zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową; potrafi wykazywać przywództwo i przedsiębiorczość, organizuje pracę zespołu; potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników.