Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Fizjoterapia, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WOZ-026-0-ZD-6
  Nazwa: Fizjoterapia, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki: fizjoterapia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, stacjonarne fizjoterapia
Drugi rok, stacjonarne fizjoterapia
Trzeci rok, stacjonarne fizjoterapia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na fizjoterapii
Licencjat na fizjoterapii
Licencjat na fizjoterapii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje przygotowanie zawodowe uprawniające do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w procesie usprawniania oraz w profilaktyce. Absolwent wykazuje wysoką sprawność fizyczną potrzebną do demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i sobie. Posiada ogólną wiedzę w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej niezbędną do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku. Jest przygotowany do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych oraz masażu i elementów terapii manualnej w zakresie oferty usług fizjoterapeutycznych, odpowiadających potrzebom pacjentów. Dostosowuje swe działania do nadrzędnych celów fizjoterapii w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. Ponadto posiada umiejętności komunikowania się z pacjentem i członkami zespołu rehabilitacyjnego oraz jest świadom potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w tym podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posługuje się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: wykazuje znajomość prawidłowej budowy organizmu ludzkiego w zakresie komórek, tkanek, narządów oraz układów (krążenia, oddychania, wydalniczego, wewnątrzwydzielniczego i narządów zmysłów); posiada wiedzę z zakresu budowy aparatu ruchu człowieka (układu kostnego, mięśniowego, nerwowego); zna i rozumie procesy fizjologiczne organizmu ludzkiego; posiada wiedzę na temat rozwoju poszczególnych narządów i układów w organizmie człowieka; posługuje się nazewnictwem anatomicznym; posiada wiedzę w zakresie anatomii rentgenowskiej w aspekcie budowy narządu ruchu; zna funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka (w tym układu ruchu – mięśniowy, kostny, nerwowy; układu krążenia, oddechowego, wydalniczego, endokrynologicznego, moczowo-płciowego, rozrodczego) oraz narządów zmysłów; posiada wiedzę w zakresie neuroanatomii i neurofizjologii człowieka; rozumie mechanizmy neurohormonalnej regulacji procesów fizjologicznych; zna etapy i rozumie procesy zachodzące podczas ontogenezy; rozumie mechanizm powstawania, modulacji i percepcji bólu; definiuje i interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej; rozumie zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w wyniku różnych schorzeń i urazów; zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości ich leczenia i zapobiegania; potrafi scharakteryzować podstawowe właściwości fizyczne tkanek; zna i rozumie zjawiska biofizyczne i fizykochemiczne zachodzące w tkankach; rozumie oddziaływanie zjawisk biofizycznych i fizykochemicznych na organizm ludzki; potrafi definiować i interpretować biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu w odniesieniu do niektórych schorzeń oraz wysiłku fizycznego; zna i rozumie biomechaniczną analizę postawy ciała, ruchu w stawach i lokomocji człowieka; zna i rozumie akty ruchowe człowieka w ujęciu kinezjologicznym w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu; zna podstawowe pojęcia związane z systemem ochrony zdrowia; zna w zakresie niezbędnym metody oceny możliwości funkcjonalnych człowieka; potrafi interpretować podstawowe pojęcia w ramach psychologii ogólnej oraz zna podstawy rozwoju psychomotorycznego człowieka; zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną; zna i interpretuje podstawowe działania w ramach pedagogiki z uwzględnieniem różnych etapów rozwoju; zna podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością i dysfunkcją, w tym podział na rodzaje niepełnosprawności; zna miejsce, rolę i zadania fizjoterapii w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia; ma podstawową wiedzę i zna terminologię w zakresie nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej; zna zasady zdrowego stylu życia i promocji zdrowia; zna sposoby, metody i narzędzia badania pacjenta dla potrzeb fizjoterapii; zna sposoby postępowania fizjoterapeutycznego i zasady prowadzenia dokumentacji medycznej; zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian w zakresie poszczególnych jednostek chorobowych w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych; posiada podstawową wiedzę niezbędną dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku; posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii i metodyki fizjoterapii, niezbędną do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej; zna mechanizmy działania określonych fizykalnych działających na organizm ludzki, stosowanych w fizjoterapii w różnych jednostkach chorobowych; zna metodykę nauczania ruchu z uwzględnieniem różnych etapów rozwoju człowieka; zna podstawowy sprzęt i urządzenia z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego; zna skutki stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych; zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegów i ćwiczeń oraz rozumie skutki hipokinezy i hiperkinezy; posiada wiedzę na temat procesu uczenia się i nauczania, rozumie psychopedagogiczne aspekty pracy fizjoterapeuty; posiada wiedzę na temat grup leków stosowanych w zabiegach fizjoterapeutycznych i zna ich wpływ na organizm ludzki; zna zasady organizacji pracowni fizjoterapeutycznych i poszczególnych oddziałów szpitalnych; posiada wiedzę na temat kształcenia zawodowego z zakresu fizjoterapii; zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej; zna i rozpoznaje kulturowe i religijne normy oraz tradycje niektórych społeczności; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości; posiada umiejętności manualne i techniczne, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w fizjoterapii; posiada umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi; potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej; potrafi podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta; potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania poszczególnych układów, narządów zmysłów oraz narządu ruchu człowieka dla realizacji procesu usprawniania; potrafi interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej; potrafi samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i terapii manualnej; potrafi planować model fizjoterapii w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta oraz prognoz diagnostycznych; potrafi kontrolować przebieg procesu usprawniania i oceniać stan funkcjonalny pacjenta; potrafi zastosować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej; interpretuje reakcje człowieka na chorobę, ból, uraz i niepełnosprawność; potrafi identyfikować problemy pacjenta; potrafi udzielić instruktażu i porady w zakresie postępowania lub trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności; potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce; posiada umiejętność interpretacji parametrów medycznych związanych z zawodem fizjoterapeuty; posiada umiejętność prezentowania wyników własnych działań i przemyśleń; posługuje się językiem specjalistycznym stosowanym w obszarze nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej; potrafi rozwiązać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu; posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przygotowania pisemnego raportu z przebiegu procesu usprawniania; potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia; zna i potrafi zastosować czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania

i przechowywania danych; potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną; posiada umiejętności w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; charakteryzuje się poczuciem odpowiedzialności oraz tolerancją i zrozumieniem dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności i wieku; jest świadom własnych wątpliwości i wie kiedy zwrócić się o pomoc do innych ekspertów; posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu; wykazuje umiejętność aktywnego słuchania; potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadania zawodowego; jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej; przestrzega praw pacjenta; profesjonalnie organizuje pracę własną, realizuje zadania zawodowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bhp; jest świadomy ustawicznego doskonalenia zawodowego; dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań zawodowych; charakteryzuje się tolerancją, wrażliwością etyczną i zrozumieniem dla zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturowych; potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role; zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych; zna podstawy psychologiczne relacji międzyludzkich; rozumie znaczenie oddziaływania werbalnego i niewerbalnego w procesie komunikacji międzyludzkiej.