Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WOZ-100-0-ZD-6
  Nazwa: Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 6 semestrów
Kierunki: zdrowie publiczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Anyżek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zdrowie publiczne
Drugi rok, zdrowie publiczne
Trzeci rok, zdrowie publiczne

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, zdrowie publiczne
Drugi semestr, zdrowie publiczne
Drugi rok, zdrowie publiczne
Trzeci rok, zdrowie publiczne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zdrowiu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pełnienia następujących funkcji zawodowych:

- wykonawcy programów ochrony zdrowia/wykładowcy w ramach programów edukacji zdrowotnej,

- kierownika i szkoleniowca w zespołach pracowników technicznych wykonujących zadania w ramach programów ochrony zdrowia,

- pracownika działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek administracyjnych opieki zdrowotnej,

- pracownika działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

posiada wiedzę na temat koncepcji zdrowia publicznego, jego definicji i ewolucji; posiada wiedzę o strukturze i zasadach funkcjonowania życia społecznego w relacji do wyzwań zdrowia publicznego; posiada wiedzę dotyczącą podstaw teorii ewolucji, do zrozumienia procesów biologicznych, zachodzących w organizmie człowieka, a także podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów; posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii; zna podstawowe zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru; zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym; zna podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia populacji; zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji; zna metody określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; rozumie wpływ czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia populacji; rozumie znaczenie prawidłowego żywienia dla zdrowia człowieka; rozumie i właściwie interpretuje istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem życia człowieka (np. środowiskiem pracy lub nauki, wypoczynku i rekreacji, zamieszkania); zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów oraz rozumie wpływ bodźców ekonomicznych na zachowania człowieka (w tym zachowania zdrowotne); definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia; rozumie metody ilościowych i jakościowych badań naukowych, w tym określania przyczynowości w relacjach narażenie-choroba w badaniach epidemiologicznych i społecznych; zna i rozumie specyfikę tworzenia, implementacji i stosowania regulacji prawnych w poszczególnych obszarach zdrowia publicznego; zna uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne systemu i jednostek ochrony zdrowia; zna podstawy oceny ekonomicznej programów ochrony zdrowia i sytuacji jednostek opieki zdrowotnej; zna założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce; zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych; zna główne formy organizacyjne świadczeniodawców oraz rozumie zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym; zna podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze na poziomie organizacji i systemu ochrony zdrowia; zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych i realizowania programów zdrowotnych; wykazuje się znajomością teorii i modeli planowania programów zdrowotnych i społecznych oraz zna najważniejsze programy realizowane w Polsce i na świecie; zna rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych; zna podstawy teoretyczne i praktyczne metody i strategie realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; posiada wiedzę na temat współpracy z organami władzy wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu zdrowia publicznego; zna podstawowe regulacje i polityki w zakresie udzielania wsparcia osobom wykluczonym, ofiarom przemocy, wymagającym readaptacji społecznej; zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych; posiada wiedzę o systemach/zasobach informacyjnych i informatycznych instytucji związanych ze zdrowiem publicznym oraz zna i rozumie ideę zintegrowanego systemu informatycznego opieki zdrowotnej opartego o dokumentację elektroniczną; zna pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i komunikacji interpersonalnej; zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej; wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat zagadnień omawianych na wybranych przez siebie przedmiotach fakultatywnych; potrafi ocenić stan zdrowia zdefiniowanej populacji z użyciem właściwych mierników; potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej; posiada umiejętności oceny przyczynowości w odniesieniu do problemów zdrowotnych; identyfikuje zagrożenia środowiskowe, w tym środowiska społecznego dla zdrowia populacji; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w formułowaniu własnych wniosków; umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych wiarygodnych źródłach odnoszących się do zdrowia publicznego; potrafi wyjaśnić przyczyny i ocenić skalę problemów społecznych pociągających za sobą konsekwencje zdrowotne i stanowiących wyzwanie dla zdrowia publicznego; potrafi w podstawowym zakresie ocenić jakość dowodów naukowych; posiada umiejętność zaplanowania i wykonania prostych badań ilościowych i jakościowych oraz podstawowych analiz danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych; potrafi zastosować badania socjomedyczne w ocenie potrzeb zdrowotnych, oczekiwań pacjentów oraz pracy placówek opieki zdrowotnej; posługuje się wiarygodnymi źródłami informacji przy proponowaniu programów/interwencji w sektorze ochrony zdrowia; identyfikuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia i sektora zdrowotnego; potrafi ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa; potrafi konstruktywnie uczestniczyć w tworzeniu lokalnych projektów i działań w budowaniu kapitału zdrowotnego i społecznego; posiada praktyczne umiejętności planowania programu zdrowotnego i społecznego; potrafi, w podstawowym zakresie, dokonać ewaluacji programów zdrowotnych; potrafi zdiagnozować podstawowe problemy zarządcze jednostek opieki zdrowotnej oraz mechanizmy ich powstawania i rozwiązywania; potrafi zidentyfikować źródła prawa oraz interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie zdrowia publicznego; potrafi przeprowadzić prostą analizę ekonomiczną programu zdrowotnego prawidłowo uwzględniając wszystkie istotne koszty i efekty; potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali mikro- i makroekonomii; analizuje różne rodzaje umów zawieranych w sektorze ochrony zdrowia; potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę o instytucjach tworzących system informacji w ochronie zdrowia oraz o metodach przetwarzania i ochrony danych i informacji; potrafi zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole; posiada umiejętność komunikowania społecznego we współpracy ze środkami masowego przekazu, lokalnymi społecznościami, a także organizacjami pozarządowymi; posiada umiejętności korzystania z wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej oraz ochrony informacji niejawnych, prezentując dokonania i poglądy innych autorów powołuje się na źródła; potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się; wykazuje się umiejętnościami zdobytymi w ramach wybranych przez siebie przedmiotów fakultatywnych; zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc; ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności; cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem; umie pracować w grupie; wykazuje się uprzejmością i szacunkiem w relacjach międzyludzkich; wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe; potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji i jest otwarty na inną argumentację; odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania związane ze studiami kierując się zasadami etycznymi; wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno naukowych jak i społecznych; wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie; dba o poziom sprawności fizycznej.