Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Administracja, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WPA-0001-2SO
  Nazwa: Administracja, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: administracja
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Tomasz Kozioł
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, administracja
Drugi rok, administracja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dyplom licencjata z kierunku administracja lub dyplom magisterski z kierunku prawo, średnia ze studiów licencjackich i ocena z dyplomu licencjackiego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na administracji
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Przygotowują również do skutecznego funkcjonowania w instytucjach niepublicznych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma poszerzoną wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym nauk o administracji na tle innych nauk społecznych, wiedzę z zakresie ekonomii i zarządzania oraz pojęcia i terminologię w ich zakresie. Posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji, a także jednostek niepublicznych oraz relacje i sposób funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych instytucji publicznych, a także relacje i zależności prawne, społeczne i polityczne między różnymi systemami prawa, instytucjami i organami. Ma wiedzę o jednostce, jej prawach i obowiązkach. Zna metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych oraz metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji właściwych dla zakresu podejmowanych czynności. Ma wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposobie ich powoływania oraz kompetencjach, a także o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz organach i organizacjach międzynarodowych. Ma wiedzę o rozwoju administracji, doktryn politycznych, prawnych i znajomość ewolucji instytucji oraz koncepcji w obszarze działania administracji, a także interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, w tym humanistyczną oraz etyczną niezbędną dla rozumienia funkcjonowania administracji. Ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna zasady podejmowania własnej działalności gospodarczej. Posiada znajomość różnych aspektów działania administracji.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje. Potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą oraz terminologią z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym zakresie. Potrafi samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia i zgodnego i prawem, etyką oraz zasadami logiki uzasadnienia decyzji stosowania prawa, a także zastosować techniki, metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania administracji. Potrafi prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w obrębie administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania problemów zawodowych. Potrafi przygotować samodzielnie wystąpienie ustne i opracowanie pisemne z zakresu zagadnień szczegółowych w obrębie kierunku administracja z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk o administracji. Posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy i proponowania rozstrzygnięć problemów z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza grona specjalistów. Potrafi wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w administracji. Posiada umiejętność komunikowania się ze specjalistami w zakresie nauk administracyjnych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozumie potrzebą stałego dokształcania się. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role w grupie zawodowej oraz odpowiednio określać priorytety dla realizacji zadań w pracy zawodowej. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, w tym prawnych, z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji oraz zaprojektować drogę własnego rozwoju zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. Potrafi projektować i wykonywać zadania zawodowe oraz ma świadomość odpowiedzialności za ich skutki w środowisku społecznym. Potrafi wykazać aktywną postawę obywatelską.