Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WPA-0138-1SP
  Nazwa: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Katedra Prawa Własności Intelektualnej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Kowalik, Renata Swałdek, Agnieszka Kowalik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Drugi rok, prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Trzeci rok, prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z prawa własności intelektualnej i nowych mediów
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej (w szczególności: Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, regionalne ośrodki informacji patentowej, urzędy miasta). Przygotowują również do skutecznego funkcjonowania w sektorze przedsiębiorstw (np. firmy internetowe, agencje reklamy), a także w organizacjach pozarządowych (m.in. wydawnictwa, fundacje, instytucje kultury).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 172/XII/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie: utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku studiów prawo własności intelektualnej i nowych mediów, od roku akademickiego 2014/2015 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: wiedzę na temat funkcjonowania systemu prawa, zna rodzaje źródeł prawa, wie jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami społecznymi, a także posiada wiedzę na temat ustroju państwa, struktur administracyjnych i społecznych oraz roli jednostki w społeczeństwie obywatelskim. Posiada podstawową wiedzę na temat historycznego kształtowania się gałęzi prawa, oraz determinant historycznych ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych założeń i historii ochrony własności intelektualnej. Ma wiedzę o rodzajach więzi i aktywności społecznych poddawanych regulacji prawnej oraz o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesu legislacyjnego, a także zna pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa mediów i ochrony konkurencji. Posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zarządzania wiedzą oraz zagadnień z zakresu komercjalizacji wyników badań. Ma wiedzę dotyczącą kompetencji organów krajowych, regionalnych i międzynarodowych w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej Zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy i działalnością promocyjno-marketingową. Dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej, w tym posiada wiedzę dotyczącą zasad ochrony dóbr niematerialnych w obrocie gospodarczym. Posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa a także zna regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wie jak korzystać z baz danych urzędów patentowych oraz zna procedury postępowania przed takimi urzędami a także zna procedury postępowania przy dochodzeniu roszczeń, w szczególności o naruszenie praw własności intelektualnej. Ma wiedzę na temat etycznych podstaw funkcjonowania procesów gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz właściwie postrzega rolę zarządzania zasobami własności intelektualnej w działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej a także prawidłowo interpretuje postanowienia aktów prawnych, w szczególności dotyczących ochrony własności intelektualnej, prawa mediów i prawa konkurencji. Potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do identyfikacji przypadków naruszenia prawa i jego unikania a także rozumie i potrafi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i praw konsumenta w obrocie gospodarczym. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu i innych źródeł a także potrafi integrować informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania a także potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizacje zadania w założonym terminie. Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumienia się na poziomie B2, również w sprawach zawodowych; czyta ze zrozumieniem literaturę fachową, potrafi przygotować prezentację referat, czy zadanie projektowe. Rozumie społeczne aspekty swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania a także rozumie potrzebę formułowania i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii dotyczących własności intelektualnej i osiągnięć związanych z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, czy przemysłowymi. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania. Potrafi, na poziomie podstawowym, znaleźć zastosowanie przepisów prawa do określonego stanu faktycznego a także potrafi, zgodnie z posiadaną wiedzą i predyspozycjami, dokonać planu indywidualnego rozwoju zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: ma świadomość wagi swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje a także ma świadomość jakie znaczenie ma właściwe zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej. Jest otwarty do podejmowania kontaktów społecznych i zawodowych. Podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie opartym na wiedzy. Jest świadomy problemów dotyczących pozyskiwania informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania, w tym za pomocą środków masowego przekazu a także stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych. Wykazuje inicjatywę i umiejętność samoorganizacji oraz zarządzania czasem. Przestrzega prawa, szanuje zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego a także ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się/ uczenia się/ dokształcania.