Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Prawo, stacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WPA-n067-0-MD-10
  Nazwa: Prawo, stacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: prawo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Tomasz Mączyński, Elżbieta Burcon, Katarzyna Boduch, Joanna Morawska, Łukasz Polak
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok prawo
Drugi rok prawo
Trzeci rok prawo
Czwarty rok prawo
Piąty rok prawo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na prawie
Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów prawniczych daje możliwość przystąpienia do egzaminów na aplikacje.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późniejszymi zmianami.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle innych nauk społecznych, zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne, ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym, kulturowym), ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji społeczeństwa i państwa), posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa, ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach, ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa (norm, zasad, instytucjach, agend), ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw, ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa, ma pogłębioną wiedzę o procesach stosowania prawa, ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami prawa, ma gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa materialnego i procesowego (o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach), ma szeroką znajomość szczegółowych zagadnień w obrębie wybranych gałęzi prawa, posiada dogłębną znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji, zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, zna profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych, ma wiedzę o formach indywidualnego zawodowego rozwoju, zna zasady podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, potrafi analizować system prawa polskiego na tle systemów innych państw, potrafi analizować system prawa polskiego z perspektywy historycznej, potrafi identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa, potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa, potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa, potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa, potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne, potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego, potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego, potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić, potrafi formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować, potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać, potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym, potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym (na poziomie B2+), posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym, posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych.

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich, ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika, ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach, które przynależą do roli prawnika, rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie, rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości, ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, potrafi samodzielnie opracowywać strategię swojego rozwoju, ma świadomość, iż jego decyzję i działania wpływają na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących prawo, ma świadomość znaczenia poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika, rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka.