Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WPl-136-1-ZD-6
  Nazwa: Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: język polski w komunikacji społecznej komunikacja w praktyce społecznej
Kierunki do
wyboru:
język polski w komunikacji społecznej
Jednostki: Wydział Polonistyki (od 14/15) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, komunikacja w praktyce społecznej
Drugi rok, komunikacja w praktyce społecznej
Trzeci rok, komunikacja w praktyce społecznej

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polonistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna podstawowe teorie, szkoły i nurty badawcze, terminologię i zjawiska z zakresu nauk o komunikowaniu; ma wiedzę na temat różnych typów komunikacji, w tym masowej i nowomedialnej, rozumie różnorodność i wagę zjawisk komunikacyjnych we współczesnym świecie

- ma wiedzę na temat zjawisk z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz publicznej; zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i publicznej; rozumie specyfikę sytuacji komunikacyjnej wystąpienia publicznego

- ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, w kontaktach interpersonalnych, a także w innych typach komunikacji

- ma podstawową wiedzę z zakresu badań nad międzykulturowością, rozumie ich wieloaspektowość oraz znaczenie dla zrozumienia współczesnej kultury i społeczeństwa

- ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze i literaturze polskiej w kontekście kultury i literatury światowej, w tym także o zjawiskach związanych z wielokulturowością; zna najważniejsze instytucje kultury i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa historycznego i współczesnego; zna najważniejsze teorie i badania dotyczące języka; rozumie znaczenie języka jako narzędzia komunikacji, kreacji życia społecznego i przekazu wartości kulturowych

- ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka, w tym języka polskiego; zna style funkcjonalne współczesnej polszczyzny; rozumie potrzebę badań nad wielojęzycznością

- ma wiedzę z zakresu tekstologii, stylistyki praktycznej i edycji tekstu, wie, jak wykorzystać ją w procesie komunikacji

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa z antropologią, kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią; zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej analizy zjawisk komunikacyjnych, językowych i literackich

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych

- potrafi rozpoznać i opisać typowe zjawiska komunikacyjne i językowe, także z wykorzystaniem podstawowych narzędzi interdyscyplinarnych

- dokonuje analizy różnorodnych zjawisk komunikacyjnych z wykorzystaniem adekwatnych do typu komunikacji narzędzi; potrafi ocenić poprawność budowy komunikatu pod kątem jego funkcji i celu

- potrafi tworzyć komunikaty poprawne pod względem pragmatycznym, kompozycyjnym, retorycznym, stylistycznym i edytorskim; dopasowuje formę komunikatu do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego

- dokonuje analizy i diagnozy zjawisk międzykulturowych; wykrywa i określa zależności między różnymi typami zjawisk komunikacyjnych i kulturowych we współczesnym świecie, w tym związanych z wielokulturowością i sferą publiczną

- celnie dobiera narzędzia komunikacji międzykulturowej (językowe, retoryczne, niewerbalne) do założonego celu

- umiejętności w zakresie analizy pragmatycznej i semantycznej różnych gatunków wypowiedzi; potrafi rozpoznać i opisać podstawowe zjawiska z zakresu współczesnego i historycznego językoznawstwa

- dokonuje podstawowej analizy różnych typów wypowiedzi z wykorzystaniem narzędzi tekstologicznych i stylistycznych

- posiada kompetencje w zakresie krytycznego odbioru podstawowych teksów naukowych z zakresu nauk o komunikowaniu, językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych

- prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie, pisze rozprawki z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym, a także umiejętność logicznego argumentowania i merytorycznego dyskutowania

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE

- zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić

- jest otwarty na nowe idee, projekty i rozwiązania, a także kreatywny w ich poszukiwaniu

- buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, jest przygotowany do pełnienia roli mediatora

- potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy

- samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala obowiązki, potrafi krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania i jakość wykonania

- rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, zwłaszcza interpersonalnej i publicznej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego

- dostrzega konieczność kształcenia kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych społeczeństwa, potrafi realizować ten cel w ramach projektów społecznych i edukacyjnych

- ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych

- zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy inicjatora i uczestnika procesów komunikacyjnych i kulturowych