Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające

Informacje o programie studiów

  Kod: WPl-n023-3-UD-4
  Nazwa: Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: filologia polska
filologia polska nauczycielska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Polonistyki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, polonistyka, specjalność nauczycielska
Drugi rok, polonistyka, specjalność nauczycielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na polonistyce
Uprawnienia zawodowe:

Student(ka) uzyskał(a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu

- zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące

- ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych

- orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, zna instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących literatury i języka (ich pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego

- rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego

- wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji i szczegółową wiedzą z zakresu terminologii, teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane

- umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym

- potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy

- samodzielnie pisze opracowanie monograficzne pod kierunkiem opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań

- ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + i wyższego Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- posiada umiejętności badawcze obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak i syntezę zawartych w nich poglądów i idei

- umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych

- twórczo wykorzystuje znajomość literatury polskiej i powszechnej oraz metodologii literaturoznawczej w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie; umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla wybranych dziedzin objętych kształceniem polonistycznym; samodzielnie pisze opracowania monograficzna na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań

- posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, potrafi prowadzić działania interdyscyplinarne w praktyce zawodowej; umie budować krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, stosuje różnorodne podejścia, uwzględnia nowe osiągnięcia humanistyki; prezentuje swoje stanowisko w różnych formach i w różnych mediach (tradycyjnych i elektronicznych)

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej

- jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć

- aktywnie rozwija swoje polonistyczne kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych

- wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym

- uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między różnymi dziedzinami sztuki; rozpoznaje wartości, jakie niesie różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób.

- ma świadomość wpływu polonistycznej edukacji na kształtowanie etycznych i estetycznych postaw młodego pokolenia oraz formowanie się ich poczucia tożsamości narodowej, stosunku do rodzimej kultury i języka oraz tradycji europejskiej

- ma świadomość konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów

- jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-profit

- ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji pomiędzy literaturami różnych narodów dla polskiej i światowej kultury współczesnej oraz między literaturą i innymi dziedzinami sztuki

- potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowego, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej.