Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie

Informacje o programie studiów

  Kod: WPl-n023-3-ZD-6
  Nazwa: Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia polska
filologia polska nauczycielska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, polonistyka, specjalność nauczycielska
Drugi rok, polonistyka, specjalność nauczycielska
Trzeci rok, polonistyka, specjalność nauczycielska

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, polonistyka, specjalność nauczycielska
Drugi semestr, polonistyka, specjalność nauczycielska
Drugi rok, polonistyka, specjalność nauczycielska
Trzeci rok, polonistyka, specjalność nauczycielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polonistyce
Uprawnienia zawodowe:

Student(ka) uzyskał(a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

- zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli

- ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

- ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego

- ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych

- ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz w ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zdobywa wiedzę specjalistyczną

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

- potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

- prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym

- używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności

- posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy

- umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych

- wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi oraz między literaturą a dziełami muzycznymi i plastycznymi, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze polonistycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego; pisze rozprawki polonistyczne

- zdobywa umiejętności specjalistyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa

- jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie

- wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania

- ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

- zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury polskiej

- potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy

- świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych

- dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju