Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-0135-1SO
  Nazwa: Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: migracje międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dominika Skóra
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, migracje międzynarodowe
Drugi rok, migracje międzynarodowe
Trzeci rok, migracje międzynarodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie migracji międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla kierunku migracje międzynarodowe Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

WIEDZA

-Posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym oraz współczesnym

-Dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania społeczeństwa oraz podstawowych struktur i instytucji życia społecznego

-Ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju procesów migracyjnych i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne

-Posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych

-Dysponuje podstawową wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych

-Posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności

-Zna podstawowe teorie wyjaśniające zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności

-Ma wiedzę o koncepcjach struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na procesy poziomej oraz pionowej ruchliwości społecznej

-Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz o ich konsekwencjach

-Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach

-Dysponuje wiedzą teoretyczną na temat zasad ochrony własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI

-Potrafi dostrzegać procesy zmian społecznych oraz ich wpływ na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia etniczności

-Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w kontekście procesów migracji oraz przemian etniczności

-Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności

-Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych procesach poziomej i pionowej ruchliwości społecznej oraz w przeobrażeniach etniczności

-Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do najważniejszych norm społecznych warunkujących procesy migracji oraz przemiany etniczności

-Umie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat mechanizmów ruchliwości społecznej oraz przeobrażeń etniczności

-Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów migracyjnych oraz etniczności

-Analizuje migracje i etniczność w kontekście zjawisk politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych

-Dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce we współczesnym świecie

-Rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw imigracyjnych

-Umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na skutek narastającej migracji oraz będącej tego konsekwencją przemianie etniczności

-Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-Jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu społecznym poprzez wdrażanie podstawowej wiedzy i umiejętności

-Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych zajmujących się praktycznymi konsekwencjami procesów migracji oraz zagadnieniami etniczności

-Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i brania udziału w konferencjach i innych wydarzeniach

o charakterze naukowym

-Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wykonywania istotnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie, w tym w misjach na rzecz uchodźców oraz w działaniach zmierzających do rozładowania konfliktów etnicznych

-Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym

-Jest społeczenie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

-Potrafi przygotowywać projekty społeczne współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy