Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-0139-1SO
  Nazwa: Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: relacje międzykulturowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Studiów Międzykulturowych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, relacje międzykulturowe
Drugi rok, relacje międzykulturowe
Trzeci rok, relacje międzykulturowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na relacjach międzykulturowych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 1/I/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, a także o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach, zwłaszcza o zasięgu ponadnarodowym

ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, uwzględniającą aspekty tego rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny, społeczny i kulturowy

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz ich funkcjonowaniu w kontekście międzykulturowym

zna metody i narzędzia, pozyskiwania i analizowania danych oraz interpretowania wytworów kultury, pozwalające opisywać relacje międzykulturowe

ma świadomość kompleksowej natury relacji międzykulturowych oraz ich historycznej zmienności

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

posiada wiedzę specjalistyczną właściwą dla relacji międzykulturowych

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności oraz samodzielnie analizować konkretne problemy korzystając z różnych źródeł informacji

posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie wyników badań oraz na projektowanie i realizowanie prostych procesów badawczych w dziedzinie relacji międzykulturowych; potrafi sformułować wnioski z badań, opracować i zaprezentować ich wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych i nowoczesnych technologii (ICT) na tematy dotyczące wybranych zagadnień relacji międzykulturowych, stosując przy tym argumentację zaczerpniętą z różnych perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych autorów

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk

do realizacji zadań w przestrzeni międzykulturowej

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej

działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki

konkretnych działań

zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla badań nad relacjami międzykulturowymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach działających w obszarze kultury

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym w przestrzeni międzykulturowej, korzystając z różnych mediów (w tym o zasięgu ponadnarodowym)

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, pełniąc rolę moderatora,

animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonu-

je działania rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania rynku pracy, otoczenia, etc.

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o wadze refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej