Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-0144-2SO
  Nazwa: Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: studia eurazjatyckie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Rosji i Europy Wschodniej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Bogusława Dulewska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, studia eurazjatyckie
Drugi rok, studia eurazjatyckie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Średnia ocen ze studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - studia eurazjatyckie
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwałe nr 162/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „studia eurazjatyckie”, od roku akademickiego 2015/2016 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- ma pogłębioną wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach struktur i instytucji społecznych w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności

¬- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii nauk społecznych oraz jej relacjach do metodologii nauk humanistycznych umożliwiającą analizy interdyscyplinarnym

- ma rozszerzoną i wieloaspektową wiedzę w zakresie terminologii oraz problematyki badawczej nauk humanistycznych i społecznych

- posiada podstawową wiedzę o systemach i regulacjach prawnych państw obszaru eurazjatyckiego

- posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur współczesnego świata eurazjatyckiego

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwoju gospodarczego

i warunków prowadzenia biznesu w krajach obszaru eurazjatyckiego

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych

- posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające

na odbywanie studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz podstawowe umiejętności komunikacyjne w zakresie języka rosyjskiego

- posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej i regionalnej

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie realnych problemów regionu eurazjatyckiego

- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne (krajowe i międzynarodowe) i demograficzne na obszarze eurazjatyckim

- posiada umiejętności krytycznej argumentacji z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz poglądów własnych i innych autorów, a także formułowania wniosków i syntetycznych podsumowań

- posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim i obcym prac i projektów dotyczących regionu eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznego wykorzystania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

- potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie krajowej międzynarodowej

- umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne obszaru eurazjatyckiego

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę na temat obszaru eurazjatyckiego i umiejętności konieczne w kontaktach z tym obszarem.